Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Návrh znění NZŘ

k projednání na Sjezdu SZBK ČR 30.4.2016

Datum: 26.4.2016 | Zhlédnuto: 12016x

Zkušební řád pro zkoušky záchranných psů v sutinách, v lavinách, v terénu, ve vodě a na stopách

 

NÁrodní Zkušební řád zÁchranÁřů České republiky obnáší soubor 22 zkoušek, zahrnujících všechny směry výcviku záchranných psů: v sutinách, v přírodním terénu, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopách. Prověřuje schopnosti psů pro hledání živých i mrtvých osob. Základním požadavkem na práci je temperament, ochota a radost z výkonu.

STRUKTURA ZKOUŠEK

zkoušky VSTUPNí

ZZZ zkouška záchranářské způsobilosti

 

zkoušky ZÁKLADNí

ZZP1 zkouška záchranných prací 1. stupeň

ZLP1 zkouška lavinových prací 1. stupeň

ZVP1 zkouška vodních prací 1. stupeň

ZTV1 zkouška terénního vyhledávání 1. stupeň

ZZS1 zkouška záchranného stopování 1. stupeň

 

zkoušky VYŠŠÍ

ZZP2 zkouška záchranných prací 2. stupeň

ZLP2 zkouška lavinových prací 2. stupeň

ZVP2 zkouška vodních prací 2. stupeň

ZTV2 zkouška terénního vyhledávání 2. stupeň

ZZS2 zkouška záchranného stopovÁní 2. stupeň

 

ZKOUŠKY SPECIÁLNí

ZZP(C) zkouška záchranných prací Cadaver

ZLP(C) zkouška lavinových prací Cadaver

ZVP(C) zkouška vodních prací Cadaver

ZTV(C) zkouška terénního vyhledávání Cadaver

ZZL zkouška záchrany z ledu

 

ZKOUŠKY VRCHOLOVÉ

ZZP3 zkouška záchranných prací 3. stupeň

ZVP3 zkouška vodních prací 3. stupeň

ZLP3 zkouška lavinových prací 3. stupeň

ZTV3 zkouška terénního vyhledávání 3. stupeň

ZZS3 zkouška záchranného stopování 3. stupeň

ZPJ zkouška pohotovostní jednotky

 

DISCIPLINY POSLUŠNOSTI PRO ZKOUŠKY

 

POSLUŠNOST (1) PRO ZZP1, ZTV1

POSLUŠNOST (2) PRO ZZP2, ZZP3, ZTV2, ZTV3

POSLUŠNOST (3) PRO ZLP1, ZLP2, ZLP3

POSLUŠNOST (4) PRO ZVP1, ZVP2, ZVP3

POSLUŠNOST (5) PRO ZZS1, ZZS2, ZZS3

BEZ POSLUŠNOSTI ZZP(C), ZTV(C) ZLP(C) ZVP(C) ZPJ

CO MUSÍ SPLŇOVAT PES V DEN NÁSTUPU KE ZKOUŠCE

 

ZZZ dosažený věk 12 měsíců?

ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZLP1, ZVP1 složená zkouška ZZZ

ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZLP2, ZVP2 složená příslušná zkouška 1. stupně

ZZP(C), ZTV(C), ZLP(C), ZVP(C) složená zkouška ZZZ

ZZP3, ZVP3, ZLP3, ZTV3, ZZS3 složená příslušná zkouška 2. stupně

ZPJ splněná kvalifikace pro M ČR ZP

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. ZKOUŠKY záchranných psů jsou dokladem úrovně vycvičenosti jednotlivých psů v daném směru záchranářského výcviku.

 2. ZKOUŠKY se konají jako sportovní akce SZBK ČR s možností účasti všech členů FCI po předložení dokladu o členství a zaplacení členského příspěvku pro aktuální rok.

 3. ZKOUŠKY se mohou konat v průběhu celého roku, nelze je však konat při extrémně vysokých (přes 30°C) či nízkých teplotách (přes -20°C) nebo není-li možné zaručit regulérnost výkonů.

 4. Za splněnou se zkouška považuje při dosažení sedmdesáti procent dosažitelných bodů v každé disciplíně a současně při nalezení všech hledaných subjektů.

 5. Průkaz původu není podmínkou účasti při zkouškách, neomezuje ani velikost psa či plemeno, musí však v den konání zkoušek být dovršen minimální věk 12 měsíců.

 6. V jednom dni není dovoleno, aby se pes nebo psovod zúčastnil dvou různých zkoušek nebo startoval při jedné akci se dvěma psy. Výjimku tvoří pouze zkouška ZZZ.

 7. Vstupní zkouška ZZZ je základní podmínkou pro skládání všech dalších zkoušek.

 8. Vyššího stupně nebo jiného druhu zkoušky se může pes po úspěšném splnění nižšího stupně zúčastnit kdykoliv. Rovněž neúspěšný start je možno opakovat kdykoliv.

 9. Úspěšně sloľenou zkoušku stejného stupně je možno také kdykoliv opakovat, ale do souboru splněných zkoušek se počítá každá výcviková zkouška pouze jednou.

 10. Háravé feny se mohou akcí zúčastnit, musí se však držet odděleně. Vstoupí-li psovod s háravou fenou vědomě do prostorů pro akci, je diskvalifikován.

 11. Nemocní nebo zranění psi, kojící feny nebo feny ve druhé polovině březosti se akcí nesmějí zúčastnit.

 12. Pořadatelem vstupních, základních, vyšších a speciálních zkoušek jsou regionální záchranné brigády. Pořadatelem vrcholových zkoušek je prezidium SZBK ČR, které může pověřit jejich uspořádáním některou záchrannou brigádu. Tyto akce jsou konány formou celostátních přeborů.

 13. Minimální počet pro pořádání zkoušek jsou 3 psovodi, maximální je 6 psovodů na 1 den a 1 rozhodčího. Účastní-li se zkoušek některý rozhodčí jako psovod, může nastoupit navíc jako sedmý.

 14. Konání zkoušek si vyžádá pořadatelská brigáda elektronickým formulářem šest týdnů před plánovaným termínem na vedení svazu a vyžádá si delegaci rozhodčího.

 15. Zkoušky se konají vždy samostatně v jednom druhu a stupni. Výjimku tvoří zkoušky1. stupně, které lze spolu kombinovat, včetně vstupní zkouškyZZZ.

 16. Všechny akce jsou uvedeny v ročním plánu činnosti svazu za jednotných podmínek (začátky, startovné). Pořadí disciplín stanoví rozhodčí, pořadí psovodů se losuje.

 17. Vedoucí zkoušek je zodpovědný za zajištění terénů, regulérnost pomocníků a všech pomůcek pro konání akce a spoluzodpovědný s rozhodčím za správnost dokumentace (soupiska účastníků, výsledková listina, záznamy v pracovních knížkách).

 18. Rozhodčí je plně zodpovědný za regulérní průběh akce a kompletní dokumentaci. Posuzuje pouze na základě delegace pověřeným funkcionářem. Při plnění své funkce nesmí rozmlouvat s dalšími osobami, pít alkoholické nápoje, jíst, sedět ani kouřit, je povinen se plně koncentrovat na posuzování.

 19. Rozhodčí v 1 dni smí posoudit max. 6 (event. 7) psů a nesmí posoudit svého vlastního psa. Rozhoduje o konání či zrušení akce z hlediska způsobilosti terénů nabídnutých pořadatelem a jeho rozhodnutí je z hlediska hodnocení výkonů konečné.

 20. při nemožnosti dodržet ustanovení NZŘ v některé disciplině (výška sněhové pokrývky) nebo v dílčím cviku (nestandardní překážka), nelze tuto část hodnotit vůbec.

 21. Soupiska účastníků je generována v elektronické formě a prověřena rozhodčím při zahájení akce kontrolou registračních údajů (čísla čipů, reg. ěísla psů bez pp).

 22. Potvrzení o vykonané zkoušce se vystavuje pro účastníky akce při splnění limitu zkoušky pouze v originále, který obdrží závodník.

 23. Zadané body zaznamená rozhodčí do soupisky ihned po skončení akce a do 48 hodin po akci stiskem kontrolního tlačítka potvrzuje jejich správnost. Posuzovací listy je rozhodčí povinen archivovat do března následujícího roku.

 24. Pro malá plemena (do 45 cm výšky) platí úprava zkušebního řádu: skok daleký 50 cm, skok vysoký 40 cm, šplh 160 cm, člun pro vlečení se zátěží do 30 kg. Pořad atel je povinen tyto úpravy zajistit automaticky před nástupem psa malého plemene.

 25. Pracovní knížku odevzdá psovod před zahájením akce a je mu do ní zaznamenán každý start bez ohledu na dosažené výsledky.

 26. Psovodi (s výjimkou čekatelů) nastupují ke startu v kompletní uniformě členské organizace. Během akce se podřizují pokynům rozhodčího a vedoucího akce. Každou disciplínu začínají i ukončují hlášením v základním postoji se psem na vodítku.

 27. Figuranti při všech akcích jsou ustrojeni v oděvech, které splývají s okolím, nesmějí mít u sebe telefony a nesmějí figurovat osobám žijícím ve společné domácnosti.

 28. Na speciální práce nastupují psovodi v dlouhých rukávech a nohavicích, do sutin s přilbou, rukavicemi a pevnou obuví.

 29. Na vodní práce je psovod vybaven neoprénem s dlouhými rukávy a nohavicemi nebo záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni pořadatelé ve člunech.

 30. při nočních pracích smí psovod používat pouze čelovou svítilnu. Pes je na obojku pod krkem vybaven stejnou svítilnou, aby zajišťovala jeho bezpečný pohyb terénem.

 31. Použité úkryty musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 kroků a pokud nejsou použity znovu, zůstanou natolik odkryté, aby je další pes mohl dostatečně prozkoumat. Naopak dosud nepoužité Úkryty musí být uzavřeny.

 32. Nalezený figurant ihned po svém vyproštění z úkrytu opouští podle pokynů rozhodčího nebo vedoucího akce prohledávaný prostor.

 33. Při nenalezení některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna. Pes obdrží hodnocení ve známce „chybně“.

 34. Záchranná četa je max. čtyřčlenná vč. vedoucího terénu nebo akce, pohybuje se za psovodem a její způsob pohybu se pro jednotlivé psy při akci nesmí měnit.

 35. Pojištění musí mít psovod uzavřeno úrazové pro svoji osobu a na škody způsobené svým psem.

 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PSY

 

Agresivita psa - Projeví-li pes kdykoli v průběhu akce po jejím zahájení agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi či jiné osobě, je rozhodčí povinen jej ihned diskvalifikovat. Stupeň agresivity opravňující k vyloučení a určení viníka v pčípadě napadení dvou psů je zcela v kompetenci rozhodčího. Diskvalifikace psa musí být zaznamenána v dokumentaci akce.

Bázlivost psa nebo nechuť k práci - při projevech bázlivosti psa bez ohledu na její důvody je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Stejně tak v situaci, kdy psovod psa křičením nebo množstvím povelů psa k výkonům nutí, přestože k této činnosti projevuje výraznou nechuť.

Ochrana psů - Pokud pes začne kulhat nebo se zraní, je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Při speciálních cvicích mají psi dovoleno při pohybu terénem použití botiček na tlapkách, ochranných deček kryjících tělo a světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou orientaci v temných prostorách a při nočních pracích. Psovodi jsou pro speciální cviky vybaveni lahvemi s vodou, kterou mohou.svým psům během výkonu kdykoli dle vlastní úvahy poskytovat.

 

ZZZ - ZKOUŠKA ZáCHRANÁŘSKÉ ZPŮSOBILOSTI

 

Zkouška ZZZ je vstupní zkouškou do českého Národního zkušebního řádu a má hlavní cíl prověřit způsobilost psa k budoucímu možnému využití v některém ze směrů záchranářského výcviku. Musí především dostatečně prověřit jeho neagresivnost a snášenlivost s lidmi a ostatními psy. Je jedinou zkouškou NZŘ, při níž rozhodčí vydává kompletní povely. Při neoznačení osoby na konci stopy nebo při cviku „označení osoby“ (nezájem, strach z osoby, agresivita) nemůže být disciplína splněna.

 

ZZZ CVIKY POSLUŠNOSTI

 

Překážky v sestavě zkoušky ZZZ se překonávají jedním směrem, bez vodítka a podle popisu shodného se ZZP1. Při dlouhodobém odložení je pes umístěn 20 kroků od psovoda a daląího cvičícího psa. Střelba ze startovací pistole probíhá 2x během poslušnosti při cviku č. 1.

 

 1. Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty i na místě 10 bodů

 2. Aport volný libovolného předmětu 10 bodů

 3. Pohyblivá lávka na sudech 10 bodů

 4. Štěkání psa na povel vsedě na vodítku u nohy 10 bodů

 5. Průnik rourou 10 bodů

 6. Polohy psa u nohy psovoda na vodítku (2x) 10 bodů

 7. Skok daleký přes překážku 100 (50) cm 10 bodů

 8. Skok vysoký přes překážku 80 (40) cm vysokou 10 bodů

 9. Kladina nízká s náběhovými prkny 10 bodů

 10. Odložení dlouhodobé se střelbou 10 bodů 100 bodů

 

ZZZ SPECIÁLNÍ CVIKY

 

Stopa - 200 kroků dlouhá cizí stopa položená v jednotném terénu a zvedaná vzápětí po položení, s 1 předmětem položeným uprostřed prvního nebo druhého úseku, s 1 pravoúhlým lomem a s osobou kladeče ležící na konci stopy, zahalenou ve vlastní pokrývce včetně hlavy. Začátek stopy je označen štítkem a opatřen předmětem kladeče v sáčku k nasumování. Psovod může být přítomen kladení stopy, pes však musí být vždy umístěn tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat.

Průchod rušným prostorem spočívá v průchodu skupinou tvořenou čtyřmi osobami, z nichž dvě mají na vodítku psy. Před vstupem psovoda se psem do skupiny začne skupina vydávat hlasité zvuky (sirény, frkačky, plechy), které trvají po celou dobu jeho průchodu skupinou. Průchod se provádí se psem bez vodítka dvěma směry (tam a zpět), s jedním zastavením.

Přechod nepříjemného materiálu se provádí se psem bez vodítka přes prostor 5x5 kroků pokrytý zbytky pletiva, suti či jiným nepevným materiálem. Provádí se dvěma směry (tam a zpět) s jedním zastavením. Součástí nepříjemného materiálu jsou i dva ohně, vzdálené od sebe 3 kroky, které hoří plamenem bez nepřiměřeného dýmu.

Kontakt s cizími osobami prověřuje chování psa v neznámém prostředí za přítomnosti psovoda. Psovod se psem se setkávají se dvěma osobami, které nasazují psovi náhubek a botičku. Potom jedna z nich vezme psa do náručí a přenáší jej k dopravnímu prostředku. Tam ho přebírá druhá osoba, která jej umístí na korbu přívěsu vedle sedícího psovoda a snímá mu náhubek i botičku. Pes bez vodítka leží nebo sedí bez přidržování na přívěsu a absolvuje jízdu asi 200 m klidně a bez známek nejistoty.

Přímé označení volně ležící osoby - Pes bez vydražďování je upozorněn na osobu stojící v terénu ve vzdálenosti 30 kroků, která po spatření psem na pokyn rozhodčího uléhá. Pes nesmí vidět tuto osobu odcházet, pouze uléhat. Psovod následně vysílá psa k označení a sám zůstává stát na místě.

 

ZZZ BODOVÝ ROZPIS SPECIÁLNÍCH CVIKŮ

 1. Nasumování a začátek stopy 5 bodů

 2. Sledování 1. Úseku stopy 10 bodů

 3. Sledování 2. Úseku stopy 10 bodů

 4. Označení předmětu na stop? 5 bodů

 5. Označení osoby na konci stopy 20 bodů

 6. Průchod rušným prostorem 10 bodů

 7. Překonání nepříjemného materiálu s ohni 10 bodů

 8. Kontakt s cizími osobami a doprava psa na přívěsu 10 bodů

 9. Přímé označení volně ležící osoby v terénu 20 bodů 100 bodů

 

Speciální cviky celkem 100 bodů

Poslušnost 100 bodů

Zkouška ZZZ celkem 200 bodů


JEDNOTLIVÉ DRUHY DISCIPLÍNY POSLUŠNOSTI

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZZP1, ZTV1

(1) Skok daleký 100 cm tam 10 bodů

(2) Skok vysoký 80 cm tam 10 bodů

(3) šplh 160 cm (překážka typu A) tam 10 bodů

(4) Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny tam 10 bodů

(5) Vodorovný žebřík s náběhem vysoký 50 cm tam 10 bodů

(6) Kladina vysoká se žebříky 180 cm tam 10 bodů

(7) Pohyblivá lávka na sudech 50 cm tam 10 bodů

(8) Kladina se sklopným bodem 50 cm tam 10 bodů

(9) Roura dlouhá 3-4 m o průměru 50 cm tam 10 bodů

(10) Vyslání psa na cíl na 30 m s přivoláním tam-zpět 10 bodů

 

Rušivý hluk představovaný střelbou ze startovací pistole probíhá při provádění cviku č. 4.

 

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZZP2, ZTV2, ZZP3, ZTV3

(1) Skok daleký 100 cm tam 10 bodů

(2) Skok vysoký 80 cm tam-zpět 10 bodů

(3) šplh 180 cm (překážka typu A) tam-zpět 10 bodů

(4) Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny tam-zpět 10 bodů

(5) Vodorovný žebřík s náběhem vysoký 50 cm tam 10 bodů

(6) Kladina vysoká se žebříky 180 cm tam-zpět 10 bodů

(7) Pohyblivá lávka na sudech 50 cm tam 10 bodů

(8) Kladina se sklopným bodem 50 cm tam 10 bodů

(9) Plazení psa vedle jdoucího psovoda 10 m tam 10 bodů

(10) Vyslání psa na cíl na 30 m s přivoláním tam 10 bodů

 

Rušivý hluk představovaný střelbou ze startovací pistole probíhá při provádění cviku č. 4 při pohybu psa od psovoda.

 

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZLP1, ZLP2, ZLP3

(1) Chůze psa ve stopě psovoda na lyžích 20 bodů

(2) Průchod rušnou skupinou osob (siréna, klakson, zvon) 10 bodů

(3) Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) 10 bodů

(4) Štěkání psa na rozkaz 10 m vleže před psovodem 10 bodů

(5) Plazení psa vedle jdoucího psovoda 10 m 10 bodů

(6) Vyslání psa na cíl na 30 m (skútr, saně, vozík) 10 bodů

(7) Přivolání psa (s předsednutím) 10 bodů

(8) Aport běžného předmětu lyžaře odhozeného pořadatelem 10 bodů

(9) Odložení psa přes cviky 2-8 (psovod 30 m od psa ve skupině) 10 bodů

 

Cvik č.1 se provádí na lyžích mimo prostor pro poslušnost, cviky č. 2-9 jsou již bez lyží.

Všechny cviky poslušnosti jsou bez vodítka. Psovod odepíná psa po hlášení.

Pro cviky štěkání a vysílání je možno použít zvukový i pokynový povel současně.

Rušivé hluky probíhají při průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony, plechy, s výjimkou střelby, která je při cviku č. 1).

Chůze psa ve stopě lyží psovoda ve zkoušce ZLP1 je 100 m, v ZLP2 200 m a v ZLP3 300 m.

 

POSLUŠNOST PRO ZVP1, ZVP2, ZVP3

(1) Sledování trasy člunu (psovod ve člunu, pes plaváním následuje člun) 20 bodů

(2) Průchod ruąnou skupinou osob (siréna, klakson, zvon) 10 bodů

(3) Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) 10 bodů

(4) Štěkání psa na rozkaz 10 m vleže před psovodem 10 bodů

(5) Plazení psa vedle jdoucího psovoda 10 m 10 bodů

(6) Vyslání psa na cíl na 30 m (člun na suchu) 10 bodů

(7) Přivolání psa (s předsednutím) 10 bodů

(8) Aport 0,5 m dlouhého lana s uzlem odhozeného pořadatelem 10 bodů

(9) Odložení psa přes cviky 2-8 (psovod 30 m od psa ve skupině) 10 bodů

 

Všechny cviky poslušnosti jsou bez vodítka. Psovod odepíná psa po hlášení.

Pro cviky Štěkání a vysílání je možno použít zvukový i pokynový povel současně.

Rušivé hluky probíhají při průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony, plechy, s výjimkou střelby, která je při cviku č. 1).

Sledování trasy člunu ve zkoušce ZVP1 je 100 m, v ZVP2 200 m a v ZVP3 je 300 m.

 

POSLUŠNOST PRO ZZS1, ZZS2, ZZS3

(1) Sledování trasy kola (psovod na kole, pes následuje kolo po straně) 20 bodů

(2) Průchod rušnou skupinou osob (siréna, klakson, zvon) 10 bodů

(3) Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) 10 bodů

(4) Štěkání psa na rozkaz 10 m vleže před psovodem 10 bodů

(5) Plazení psa vedle jdoucího psovoda 10 m 10 bodů

(6) Vyslání psa na cíl na 30 m (k položenému bicyklu) 10 bodů

(7) Přivolání psa (s předsednutím) 10 bodů

(8) Aport běžného předmětu cyklisty odhozeného pořadatelem 10 bodů

(9) Odložení psa přes cviky 2-8 (psovod 30 m od psa ve skupině) 10 bodů

 

Všechny cviky poslušnosti jsou bez vodítka. Psovod odepíná psa po hlášení.

Pro cviky Štěkání a vysílání je možno použít zvukový i pokynový povel současně.

Rušivé hluky probíhají při průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony, plechy, s výjimkou střelby, která je při cviku č. 1).

Sledování trasy kola ve zkoušce ZZS1 je 100 m, v ZZS2 200 m a v ZZS3 je 300 m.

 

ZKOUŠKY VODNíCH PRACí

Při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.

Sledování trasy člunu plaváním - Psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes může člun sledovat po straně nebo vzadu, ale nesmí se od něho vzdalovat více než 5 m. Trasa člunu je v 1. stupni 100 m, ve 2. stupni 200 m a ve 3. stupni 300 m dlouhá.

Speciální práce u zkoušek vodních prací se provádějí všechny ve dne. Pro malá plemena nesmí vlečená zátěž překročit 30 kg. Pro regulérní zajištění je vlečený subjekt (surf, člun, plavec) povinen psu pomáhat.

Při nenalezení některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku chybně.

Psovod při plnění všech cviků, které vyžadují pobyt ve člunu, je vybaven neoprénem s dlouhými rukávy a nohavicemi nebo záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni ostatní členové obou posádek člunů.

Pes při speciálních disciplínách pracuje ve speciálním postroji s madlem k bezpečnému uchopení při vytahování z vody do člunu.

Trasy člunů i všechny další potřebné vzdálenosti na vodní hladině musí být vyznačeny zřetelnými bójkami, při snížené viditelnosti se světelným značením.

člun při zkouškách vodních prací musí být vždy vybaven motorem, další povinně přítomný člun již motor mít nemusí.

 

ZVP1 - ZKOUŠKA VODNÍCH PRACí 1. STUPNĚ

 1. Přivolání psa ze člunu na břeh na 25 m 30 bodů

 2. Aportování praktického předmětu z vody na břeh (15 m) 30 bodů

 3. Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25 m) 30 bodů

 4. Donesení pádla ze břehu psovodovi do člunu broděním (15 m) 30 bodů

 5. Aportování předmětu pořadatele ze člunu do člunu (15 m) 30 bodů

 6. Přivlečení surfu s osobou (25 m) 50 bodů Celkem 200 bodů

Speciální cviky 200 bodů

Poslušnost 100 bodů

ZVP1 celkem 300 bodů

 

Prováděcí pokyny ke speciálním cvikům zkoušky ZVP1

 

přivolání psa ze člunu na břeh (25 m) - Psovod umisťuje psa ve člunu a zůstává stát na břehu. Pes je odvezen 25 m od břehu, kde člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda ze břehu skáče pes ze člunu do vody a plave nejkratší cestou ke břehu k psovodovi.

Aportování předmětu odhozeného pořadatelem (15 m) - Pořadatel ze člunu vzdáleného 15 m od břehu odhazuje do vody na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave. Na další pokyn vysílá ze břehu psovod psa k přinesení tohoto předmětu na břeh.

Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25 m) - Psovod se psem procházejí po určené trase v blízkosti břehu, jsou zavoláni rozhodčím na břeh, kde psovod upozorní psa na předmět klidně plovoucí na vodní hladině 25 m od břehu a vysílá ho k jeho přinesení. Pes nesmí vidět ani slyšet odhazování předmětu.

Donesení pádla ze břehu psovodovi do člunu broděním - Pořadatel na hlasitou výzvu psovoda umístí na břehu pádlo opřené o batoh (člun apod.) asi 5 m od břehu. Člun se psovodem se nachází na mělčině asi 10 m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes vyskakuje ze člunu, brodí ke břehu a přináší pádlo ze břehu zpátky do člunu.

Aportování předmětu pořadatele do člunu (15 m) - Pořadatel sedící ve člunu společně se psovodem a psem odhazuje na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave, do vody na vzdálenost 15 m. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu. Pes vyskakuje ze člunu, plave pro předmět a přináší jej zpátky ke člunu. Po přinesení je pes vytažen zpátky do člunu.

přivlečení surfu s osobou (25 m) - Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím a upozorněn na surfaře ležícího na surfu bez plachty 25 m od břehu a soustavně volajícího o pomoc. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží v ruce lano, které nabídne psu k uchopení a nechá se jím dovléci ke břehu.

 

ZVP2 - ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ 2. STUPNĚ

 1. přivolání psa ze břehu do člunu na 25 m (pes sedí na břehu) 30 bodů

 2. aportování do člunu předmětu odhozeného pořadatelem ze břehu 30 bodů

 3. vyslání pro ztracené pádlo ze člunu (15 m) 30 bodů

 4. přivlečení vysíleného surfaře v nesnázích ke břehu (25 m) 30 bodů

 5. pomoc plavci v nesnázích (25 m) 30 bodů

 6. přivlečení člunu s nabídkou lana (25 m) 50 bodů Celkem 200 bodů

Speciální cviky 200 bodů

Poslušnost 100 bodů

ZVP2 celkem 300 bodů

 

Prováděcí pokyny ke speciálním cvikům zkouškyZVP2

 

přivolání psa ze břehu do člunu (25 m) - Psovod odjíždí ve člunu a psa nechává sedět na břehu. Po odplavání člunu 25 m od břehu se člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda vbíhá pes do vody a plave nejkratší cestou ke člunu, kde je psovodem vytažen do člunu.

Aportování do člunu předmětu odhozeného ze břehu - Psovod se psem sedí ve člunu, který je vzdálen od břehu 25 m. Pořadatel stojící na břehu na pokyn rozhodčího odhodí do vody směrem ke člunu libovolný předmět, který dobře plave, asi do poloviny vzdálenosti člunu od břehu. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu z vody zpět do člunu. Po přinesení je aport odebrán a pes vytažen zpátky do člunu.

Vyslání pro ztracené pádlo ze člunu (15 m) - Psovod se psem sedí ve člunu, který se vzdálí od břehu. Tam některý člen posádky tak, aby to pes nemohl zpozorovat, ztrácí pádlo. Po odplavání 15 m od pádla člun zastavuje. Psovod upozorní psa na předmět a vysílá jej k přinesení. Pes skáče do vody a aportuje pádlo zpět ke člunu, kde je psovodem vytažen znovu do člunu.

přivlečení vysíleného surfaře ke břehu (25 m) - Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím a upozorněn na surfaře, který třikrát zavolá o pomoc a dál leží klidně na surfu bez plachty 25 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží bez pohybu v ruce lano, které pes uchopí a dovleče surf ke břehu.

Pomoc plavci v nesnázích (25 m) - Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu stále volající o pomoc ve vzdálenosti 25 m od břehu, mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích, po setkání se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.

přivlečení člunu s nabídkou lana (25 m) - Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma osobami, stále volajícími o pomoc. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 25 m, uchopí lano nabídnuté mu jednou z osob na přídi a přivleče člun ke břehu.

 

ZVP3 / ?P VP - ZKOUŠKA VODNÍCH PRACí 3. STUPNĚ

 1. přivlečení bezvládného surfaře ke břehu (25 m) 20 bodů

 2. donesení pádla ze břehu psovodovi do člunu plaváním (25 m) 20 bodů

 3. pomoc plavci v nesnázích (25 m) 20 bodů

 4. přivlečení člunu s bezvládnými osobami (25 m) 20 bodů

 5. identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu 60 bodů

 6. identifikace vzorku na vodní ploše 60 bodů Celkem 200 bodů

Speciální cviky 200 bodů

Poslušnost 100 bodů

ZVP3 celkem 300 bodů

 

Prováděcí pokyny ke speciálním cvikům zkouškyZVP3

 

přivlečení bezvládného surfaře ke břehu (25 m) - Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán na břeh a upozorněn na surfaře, který bez hlasového projevu leží na surfu bez plachty 25 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař bez pohybu drží v ruce lano, které pes samostatně uchopí a dovleče surf ke břehu.

Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu plaváním (25 m) - Pořadatel na hlasitý požadavek psovoda umístí na břehu pádlo opřené o batoh či jiný předmět. Člun se psovodem se nachází na vodě 25 m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes skáče do vody, plave ke břehu a přináší pádlo ke člunu. Po odebrání pádla je vytažen zpět do člunu.

Pomoc plavci v nesnázích (25 m) - Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu třikrát zavolající o pomoc ve vzdálenosti 25 m od břehu, mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích, po setkání s ní se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.

přivlečení člunu s bezvládnými osobami (25 m) - Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma bezvládnými osobami, z jehož přídě visí do vody lano. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 25 m, samostatně vyhledá lano visící přes okraj člunu, které bez váhání uchopí a přivleče člun ke břehu.

Identifikace vzorku lidského pachu v pobřeľním pásmu (100 m) - při vyhledávání v pobřežním pásmu pracuje psovod se psem vždy ve směru z vody broděním na dlouhém vodítku. Prohledává vytyčený 100 m dlouhý úsek pobřeží, kde je v pobřežním porostu nebo v kamení na mělčině (10 cm pod hladinou) umístěn vzorek lidského pachu, který musí pes zřetelně označit. Trasu je možno projít i podruhé zpět s příslušnou bodovou ztrátou. Směr prohledávání trasy volí vzhledem ke směru větru psovod. Časový limit je 15 minut.

Identifikace vzorku lidského pachu na vodní hladin? (100x200 m)- při prohledávání vodní plochy 100x200 m leží pes na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu. Ve vytyčeném prostoru se nachází v hloubce 1 m jeden vzorek lidského pachu, který musí pes nalézt a zřetelně označit. člun křižuje vodní plochu podle pokynů psovoda. při označení nálezu psem vyhodnocuje psovod situaci a hlásí, v jakém směru a vzdálenosti od člunu se vzorek nachází. Časový limit je 30 minut.

 

ZZS - ZKOUŠKY ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ

 

Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.

Stopu může pes sledovat na stopovací šňůře nebo na volno, na postroji libovolného typu nebo na obojku, vždy je však nutno, aby ji sledoval se zájmem a bez donucení.

Označení předmět? a osoby - je dovoleno provést kteroukoli z poloh nebo aportováním a osobu vyštěkáním. Z těchto důvodů kombinace způsobů označení není na závadu. Způsob označení hlásí psovod rozhodčímu před stopou. Agresivní chování u osoby znamená diskvalifikaci, nezájem o osobu na konci stopy znamená celkové nesplnění discipliny.

Rozhodčí je povinen práci ukončit při ovlivňování psa vodítkem, povely nebo křičením. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa nebo při opuštění trasy stopy na 20 kroků. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.

Stopy se mohou zvedat s pauzou 2 hodiny a musí být kladeny různými osobami. Výjimku tvoří ZZS3, kde pro posílení pachové paměti u rozlišení klade obě stopy stejný kladeč.

Osoba na stopě leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Může ležet volně na podložce nebo být zahalena včetně hlavy ve vlastní pokrývce. Nesmí být ale zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději při uvedení psa na stopu.

 

ZZS1 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO STOPOVáNí 1. ST.

 

Obě stopy se při zkoušce ZZS1 vypracovávají ve dne.

 

1. STOPA: 1000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), začátek stopy označen sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 60 min., pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). časový limit je 20 minut.

Bodový rozpis 1. stopy - Úseky vč. lomů po 20 bodech, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

 

2. STOPA: 500 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, s označeným začátkem a sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 120 min., kladená bez ohledu na terénní překážky a pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 15 minut.

Bodový rozpis 2. stopy - sledování stopy 60 bodů, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

 

Stopy celkem 200 bodů

Poslušnost 100 bodů

ZZS1 celkem 300 bodů

ZZS2 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO STOPOVáNí 2. ST.

 

První stopa při zkoušce ZZS2 se zvedá ve dne, druhá po setmění.

 

DENNí STOPA: 2000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 4x lomená v pravém Úhlu, s vyhledáním začátku stopy, která protíná vytyčený čtverec 10x10 kroků, s předmětem k nasumování uloženým v sáčku mimo čtverec, stará 120 minut a pokrývající dva různorodé terény (osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 30 minut.

 

Bodový rozpis denní stopy - Začátek stopy 10 bodů, sledování stopy (5x10 bodů) 50 bodů, tři předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

 

NOČNí STOPA: 1000 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), s osobou kladeče na konci stopy, se začátkem označeným světelným bodem a sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 180 minut, přetínající polní cestu a kladená bez ohledu na terén. Časový limit je 20 minut.

 

Bodový rozpis noční stopy - Začátek stopy 10 bodů, sledování trasy stopy 50 bodů, tři předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

 

Stopy celkem 200 bodů

Poslušnost 100 bodů

ZZS2 celkem 300 bodů


ZZS3 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ 3. ST.

 

Obě stopy při zkoušce ZZS3 se vypracovávají ve dne a pro posílení pachové paměti je klade obě stejný kladeč, kterého si psovod vylosuje na začátku akce.

 

1. STOPA - 120 minut stará, 500 kroků dlouhá ve tvaru 2 oblouk?, vyhledání začátku stopy v úseku 20 kroků po nasumování předmětu z pytlíku, s 1 indiferentní stopou v úseku, na stopě se nacházejí dva předměty kladeče a 2 další předměty s indiferentním pachem, kladeč leží na konci stopy. Časový limit pro zvednutí 20 minut.

Bodový rozpis 1. stopy - Začátek stopy 10 bodů, sledování trasy stopy 49 bodů, dva předměty po 5 bodech, chybné označení cizího předmětu -5 bodů, označení osoby 31 bod.

 

2. STOPA - 180 minut stará, 1000 kroků dlouhá ve tvaru 3 oblouků, vyhledání začátku stopy po nasumování předmětu z pytlíku v úseku 20 kroků se 2 dalšími stopami, na stopě se nachází dva předměty kladeče, rozlišení osoby kladeče ležícího na konci stopy se dvěma dalšími osobami. Časový limit 30 minut.

Bodový rozpis 2. stopy - Začátek stopy 10 bodů, sledování trasy stopy 49 bodů, dva předměty po 5 bodech, označení osoby 31 bod.

 

Stopy celkem 200 bodů

Poslušnost 100 bodů

ZZS3 celkem 300 bodů


ZZP - ZKOUŠKY ZÁCHRANNÝCH PRACÍí

Speciální cviky se u všech stupňů ZZP provádějí dvakrát, vždy v různých terénech. Výjimku tvoří pouze stupeň ZZP1, kde může být použit dvakrát stejný terén, ale vždy s jiným místem vstupu psovoda se psem.

Psovod se pohybuje terénem podle vlastní volby a pokynů rozhodčího. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou umístěnou na přilbě. Ruční svítilna není dovolena.

Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách (možné i pro část terénu) a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.

Nalezené úkryty oznamuje psovod vysílačkou, upřesňuje je a předává vedoucímu terénu. Počty ukrytých osob v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu.

 

ROZPIS BODŮ PRO POSUZOVÁNÍ SPECIÁLNÍCH CVIKŮ ZZP

ZZP1 ZZP2 ZZP3 ZPJ

dychtivost, snaha po nalezení 10 10 10 10 bodů

ovladatelnost, spolupráce 10 10 -- 10 bodů

intenzita značení úkrytu 20 10 10 10 bodů

přesnost značení úkrytu 10 -- -- 10 bodů

spolehlivost, vykrytí terénu 10 10 10 10 bodů

 

ZZP1 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 1. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100x100 kroků mohou být v imitovaném prostředí a prohledávají se oba ve dne. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.

Tři osoby se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 15 minut.

 

Vyhledání a označení každé zavalené osoby v sutinách (3x 60 b) 180 bodů

Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou (2x 10 b) 20 bodů

Speciální cviky celkem 200 bodů

Poslušnost 100 bodů

ZZP1 celkem 300 bodů


ZZP2 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 2. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100x150 kroků jsou v neimitovaném prostředí. Jeden se prohledává ve dne a jeden po setmění. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).

Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Z pěti hledaných osob se nacházejí 4 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 1 osoba asi 2 m nad úrovní terénu.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut.

 

Vyhledání a označení každé zavalené osoby v sutinách (5x 40 b) 200 bodů

Speciální cviky celkem 200 bodů

Poslušnost 100 bodů

ZZP2 celkem 300 bodů


ZZP3 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 3. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100x200 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se ve dne. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.) a povalují se rušivé předměty (součástky od?v? s lidským pachem, zbytky potravin).

Hledají se Čtyři pohřeąované osoby a dva vzorky lidského pachu ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:4, 4:2, 1:5, 5:1, 0:6, 3:3). Dvě osoby jsou 2 m pod úrovní terénu a dvě osoby 2 m nad úrovní. Vzorky jsou umístěny jeden 10 cm pod sutinou a jeden v hloubce 1 m.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena na 30 minut.

 

Vyhledání a označení každého subjektu v sutině (6x 30 b) 180 bodů

Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou (2x 10 b) 20 bodů

Speciální cviky celkem 200 bodů

Poslušnost 100 bodů

ZZP3 celkem 300 bodů

 

ZPJ - ZKOUŠKA POHOTOVOSTNí JEDNOTKY

 

Zkouška pohotovostní jednotky se považuje za vrchol výcviku záchranného psa a probíhá podle ní Mistrovství ČR záchranných psů. Pro složení zkoušky ZPJ se při mistrovství sčítají pouze výsledky obou speciálů bez disciplíny poslušnosti, která v součtu se speciály ovlivňuje pouze pořadí mistrovství.

Dva terény o rozměrech 100x200 kroků jsou v neimitovaném prostředí. Hoří v nich ohně, povalují se nejrůznější rušivé předměty a ozývají se nárazové hluky. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut.

Hledají se 3 živé osoby (1 v úrovňovém úkrytu, 1 v hloubce 2-3 m a 1 ve výšce 2-3 m nad zemí) a 3 vzorky mrtvého pachu (jeden v úrovni terénu, 1 ve výšce 1 m a 1 v hloubce 1 m). Není stanoveno, kolik hledaných subjektů má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:6, 1:5, 2:4, 5:1, 4:2, 3:3 v libovolné kombinaci.

Psovod je vybaven vysílačkou, kterou oznamuje každý nález a druh nálezu rozhodčímu, volá záchrannou četu a vymezuje co nejpřesnější prostor pro vyproštění. Vyproštění se psovod aktivně nezúčastňuje.

 

Vyhledání a označení všech hledaných subjektů (6x50 b.) 300 bodů

Zkouška ZPJ celkem 300 bodů

 

ZTV – ZKOUŠKY TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ

 

Speciální cvik se u všech stupňů ZTV provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Počty ukrytých osob v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 10 kroků.

Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.

 

ROZPIS BODŮ PRO POSUZOVáNí SPECIÁLNÍCH CVIKŮ ZTV

ZTV1 ZTV2 ZTV3

dychtivost, snaha po nalezení 10 10 10 bodů

ovladatelnost, spolupráce 10 10 10 bodů

intenzita značení úkrytu 20 10 10 bodů

přesnost značení úkrytu 10 -- --

spolehlivost, vykrytí terénu 10 10 10 bodů

 

ZTV1 - ZKOUŠKA TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ 1. STUPNĚ

 

Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou v přírodním prostředí a oba se prohledávají ve dne. V terénu mohou být rušivé předměty bez lidského pachu (mrtvolky zvířat, ptáků apod.).

Tři pohřešované osoby jsou umístěny v úrovni terénu, ale tak, aby nebyly zjistitelné zrakem, v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 15 minut.

 

Vyhledání každé ukryté osoby v terénu (3x 60 b) 180 bodů

Souhra ve dvojici, jis