Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Kromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než náš národní zkušební řád. Hlavní rozdíl však netvoří pouze obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.

RH-L A - Zkouška záchranného psa lavináře A

Dělí se na:

 pachovou práci 200 bodů

 poslušnost a dovednost 100 bodů

 Nejvyšší možný bodový zisk celkem 300 bodů

Pachová práce RH-L A odd. A

Pachová práce se skládá z dílčích cviků určení polohy psem a z technického určení polohy vyhledávacím přístrojem.

Kritéria pro hodnocení a bodový zisk


Nejvyšší možný bodový zisk celkem 200 bodů

Ovladatelnost Spolupráce se psovodem, okamžité a cílevědomé provedení úkolů při zachování motivace 20 bodů

Intenzita hledání Ochota k práci, temperament, motivace, radost z práce, kondice, způsob hledání 10 bodů

Pohyblivost Druh a způsob pohybu, pohyb ve ztíženém prostředí 10 bodů

Samostatnost Projev vlastní chuti k práci 10 bodů

Taktika psovoda Vyhodnocení situace, kvalita zvolené taktiky a její dodržení, přehled psovoda během celé pachové práce 10 bodů

Označení 2 osoby, každá max. 60 bodů, mínus případné falešné označení 120 bodů

Práce s vyhledávacím přístrojem Zacházení psovoda s vyhledávacím přístrojem, nalezení vysílače 20 bodů


Všeobecná ustanovení

Vyhledání psem:

 • Prohledávaná plocha: sněhová plocha 8.000 m².
  Prostor je z důvodu snadnější kontroly práce a viditelnosti hranic označen vlajkami.
 • Počet ukrytých osob: 2 osoby, zahrabány v hloubce max. 1 m
  Psovi nesmí být umožněn zrakový nebo fyzický kontakt, zakrytí osob má být velmi nenápadné. Ukryté osoby musí ležet od sebe ve vzdálenosti, která umožní jasné označení. Použité úkryty lze použít i opakovaně, při jejich změně však musí být vyloučeno nebezpečí chybného označení. Použité úkryty, které nebudou obsazené, musí zůstat otevřené. Ukrývaným osobám je zakázáno podílet se těsně před zahrabáním na přípravě úkrytu.
 • Ukryté osoby musí zaujmout svou polohu 10 minut před uvedením psa. Musí se dodržovat bezpečnostní opatření. Ukryté osoby jsou asistenty rozhodčího a musejí se chovat naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovaly.
 • Pomocníci: bezprostředně před začátkem vyhledávání a během práce psa projdou prohledávaný prostor křížem krážem na lyžích nebo bez lyží nejméně 3 osoby.
 • Časový limit pro vypracování max. 15 minut.
  Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa. Během vyprošťování první osoby je časový limit přerušen.

Vyhledání vyhledávacím přístrojem:

 • Sněhové pole, 10 m x 10 m, zřetelně označeno.
 • 1 vyhledávací přístroj sloužící jako vysílač.
 • 1 vyhledávací přístroj sloužící jako přijímač.

Při hlášení je psovod povinen informovat rozhodčího o tom, zda používá vlastní vyhledávácí přístroj, či přístroj pořadatele.

Povolené povely

Vyhledání psem:

 • Je dovoleno používání libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí ustanovení

Vyhledání psem:

Psovod se psem se zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného prostoru. Psovod se během práce pohybuje na turistických lyžích nebo sněžnicích.

Psovod obdrží popis situace a zadání úkolu v řeči pořadatele, případně na požádání i v němčině či angličtině. Rozhodčí ústně popíše psovodovi prohledávanou plochu. Taktika prohledávání terénu je zcela ponechána na psovodovi, který jí musí před započetím práce sdělit rozhodčímu. Pokud psovod během práce taktiku změní, je povinen o tom informovat rozhodčího. V tomto případě však běží časový limit.

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Pes má prohledávat určený prostor dle pokynů psovoda. Teprve když se pes vzdálí nejméně 30 metrů od psovoda nebo pokud značí osobu, smí psovod na pokyn rozhodčího opustit výchozí bod.

Při značení nalezené osoby je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod hlásí rozhodčímu probíhající značení a teprve až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí místo nálezu zřetelně a intenzívně značit správným směrem až do příchodu psovoda. Psovod musí jednoznačně rozpoznat, kde se pro psa nachází místo průniku pachu. Psovod označí místo nálezu a na pokyn rozhodčího osobu vyprostí. Na další pokyn rozhodčího pak smí pokračovat v práci.

Oddíl A zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

Vyhledání vyhledávacím přístrojem

Psovod musí v označeném prostoru během 5 minut nalézt, vyhrabat a předat rozhodčímu vyhledávací přístroj, který je ukryt pod sněhem v hloubce cca 0,30 m. Taktika vyhledávání je zcela ponechána na psovodovi.

Hodnocení

Vyhledání psem:

 • Nedostatky v taktice psovoda, ale i v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti psa, stejně tak jako obtěžování figuranta snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení.
 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je toto označení hodnoceno 0 body.
 • První falešné označení snižuje výsledek o 40 bodů.
 • Při druhém falešném označení je pachová práce psa ukončena.
 • Při nenalezení jedné osoby nemůže být zkouška splněna, nejvyšší možný bodový zisk je v takovém případě 139 bodů.
 • Zranění figuranta psem je důvodem k diskvalifikaci.

Vyhledání vyhledávácím přístrojem:

 • Při překročení časového limitu je cvik hodnocen 0 body.

Poslušnost ke zkoužce RH-L A