Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Všeobecná ustanovení pro Národní zkušební řád

 1. Zkoušky záchranných psů jsou dokladem úrovně vycvičenosti jednotlivých psů v daném směru záchranářského výcviku.
 2. Zkoušky se konají jako sportovní akce SZBK ČR s možností účasti všech členů FCI po předložení dokladu o členství a zaplacení členského příspěvku pro aktuální rok.
 3. Zkoušky se mohou konat v průběhu celého kalendářního roku, nelze je však konat při extrémně vysokých či nízkých teplotách nebo není-li možné zaručit regulérnost výkonů.
 4. Za splněnou se zkouška považuje při dosažení sedmdesáti procent dosažitelných bodů v každé disciplíně a současně při nalezení všech hledaných subjektů.
 5. Průkaz původu psa není podmínkou účasti při zkouškách, rovněž v účasti neomezuje ani velikost psa či plemeno, musí však v den konání zkoušek být dovršen minimální věk psa 12 měsíců.
 6. V jednom dni není dovoleno, aby se pes zúčastnil dvou různých zkoušek. Psovod se však smí v jednom dni nebo při jedné akci zúčastnit dvou různých zkoušek se dvěma psy. Se dvěma psy smí psovod nastoupit při jedné akci na tutéž zkoušku pouze v kategorii ZZZ.
 7. Vstupní zkouška ZZZ je základní podmínkou pro skládání všech dalších zkoušek.
 8. Vyššího stupně nebo jiného druhu zkoušky se může pes po úspěšném splnění nižšího stupně zúčastnit kdykoliv. Rovněž neúspěšný start je možno opakovat kdykoliv.
 9. Úspěšně složenou zkoušku stejného stupně je možno také kdykoliv opakovat, ale do souboru splněných zkoušek se počítá každá výcviková zkouška pouze jednou.
 10. Háravé feny se mohou akcí zúčastnit, musí se však držet a přezkušovat zcela odděleně. Nastoupí-li psovod s háravou fenou na akci bez ohlášení této skutečnosti pořadateli včas před zahájením akce (nástupem) či neoznámí-li tuto skutečnost během akce, pokud nastane, je diskvalifikován.
 11. Nemocní nebo zranění psi, kojící feny nebo feny ve druhé polovině březosti se akcí nesmějí zúčastnit.
 12. Pořadatelem vstupních, základních, vyšších a speciálních zkoušek jsou regionální záchranné brigády. Pořadatelem vrcholových zkoušek a celostátních akcí je prezidium SZBK ČR, které může pověřit jejich uspořádáním některou regionální záchrannou brigádu.
 13. Minimální počet účastníků pro pořádání zkoušek jsou 3 psovodi, maximální je 6 psovodů na 1 den a 1 rozhodčího. Účastní-li se zkoušek některý rozhodčí jako psovod, může nastoupit navíc jako sedmý. Při celostátních akcích rozhoduje o počtu účastníků v závislosti na technických podmínkách hlavní rozhodčí.
 14. Konání zkoušek vstupních, základních, vyšších a speciálních si vyžádá pořadatelská brigáda elektronickým formulářem minimálně šest týdnů před plánovaným termínem na vedení svazu a vyžádá si delegaci rozhodčího. Termín a místo konání zkoušek včetně delegace rozhodčího jsou zveřejněny na internetových stránkách SZBK. Uzávěrka přihlášek je tři týdny před termínem akce.
 15. Zkoušky vrcholové jsou pořádány výhradně formou celostátních přeborů podle ročního plánu činnosti svazu uveřejněného na internetových stránkách SZBK.
 16. Zkoušky se konají vždy samostatně v jednom druhu a stupni. Výjimku tvoří zkoušky 1. stupně, které lze spolu kombinovat, včetně vstupní zkoušky ZZZ.
 17. V rámci jedné akce nelze kombinovat pořadatelsky zkoušky a akce NZŘ s jinými zkušebními řády.
 18. Všechny zkoušky a akce uvedené v ročním plánu činnosti svazu probíhají za jednotných podmínek (začátky, startovné). Po vzájemné dohodě pořadatele, delegovaného rozhodčího a výcvikáře SZBK ČR je možné čas začátku akce upravit.
 19. Vedoucí zkoušek je zodpovědný za zajištění terénů, regulérnost pomocníků a všech nezbytných pomůcek pro konání akce a spoluzodpovědný s rozhodčím za správnost dokumentace (soupiska účastníků, výsledková listina, záznamy v pracovních knížkách).
 20. Pomocníci na zkouškách a akcích nesmí provádět funkce pro své psy a psy svých rodinných příslušníků (manžel, manželka, děti, rodiče a další osoby, druh, družka žijící ve společné domácnosti s účastníkem zkoušek). Za dodržování tohoto normativu je zodpovědný vedoucí akce.
 21. Rozhodčí je plně zodpovědný za regulérní průběh akce a kompletní dokumentaci. Posuzuje pouze na základě delegace pověřeným funkcionářem SZBK ČR. Rozhodčí nesmí na zkouškách a akcích posuzovat své psy, nebo psy v držení členů své rodiny (manžel, manželka, děti, rodiče a další osoby, druh, družka žijící ve společné domácnosti s rozhodčím). Toto ustanovení neplatí pro výběrové soutěže a mistrovství SZBK ČR.
 22. Rozhodčí rozhoduje o konání či zrušení akce z hlediska způsobilosti terénů nabídnutých pořadatelem a jeho rozhodnutí je z hlediska hodnocení výkonů konečné.
 23. Pokud nelze dodržet ustanovení NZŘ v některé disciplíně (např. výška sněhové pokrývky) nebo v dílčím cviku (nestandardní překážka či chybějící pomůcka), nelze tuto část hodnotit vůbec.
 24. Soupiska účastníků je generována v elektronické formě a prověřena rozhodčím při zahájení akce kontrolou registračních údajů (čísla čipů, registrační čísla psů bez pp).
 25. Potvrzení o vykonané zkoušce se vystavuje pro účastníky akce při splnění limitu zkoušky pouze v originále, který obdrží závodník.
 26. Zadané body zaznamená pořadatel či rozhodčí do elektronické soupisky neprodleně po skončení akce a nejdéle do 48 hodin po akci hlavní rozhodčí stiskem kontrolního tlačítka a následným potvrzením údajů (zadané body, udělené zkoušky, pořadí závodu) potvrdí jejich správnost. Posuzovací listy je rozhodčí povinen archivovat u sebe po dobu jednoho roku od konání akce.
 27. Pro malá plemena (do 45 cm kohoutkové výšky) platí úprava zkušebního řádu: skok daleký 100 cm, skok vysoký 50 cm, šplh 160 cm, roura pro plazení průměr 35 cm, člun pro vlečení se zátěží do 30 kg. Pořadatel je povinen tyto úpravy zajistit automaticky před nástupem psa malého plemene.
 28. Pracovní knížku odevzdá psovod před zahájením akce a je mu do ní zaznamenána úspěšně složená zkouška a každý start na celostátní soutěži. Nečlenům SZBK ČR se vystavuje potvrzení o vykonané zkoušce, jehož originál je nutné předložit při startu na zkoušce nebo akci, kde je start podmíněn splněním nižšího stupně nebo jiného druhu zkoušky. Veškeré splněné zkoušky i neúspěšné starty jsou členům i nečlenům SZBK ČR evidovány elektronicky.
 29. Psovodi (s výjimkou čekatelů) nastupují ke startu v kompletní uniformě členské organizace. Během akce se podřizují pokynům rozhodčího a vedoucího akce. Každou disciplínu začínají i ukončují hlášením v základním postoji se psem na vodítku.
 30. Figuranti při všech akcích jsou ustrojeni v oděvech, které splývají s okolím a nesmí mít u sebe mobilní telefony. Za dodržování tohoto ustanovení je zodpovědný vedoucí akce.
 31. Na speciální práce nastupují psovodi v dlouhých rukávech a nohavicích a s pohotovostní ledvinkou (batohem) se základní povinnou výbavou, do sutin s přilbou opatřenou čelovou svítilnou, rukavicemi a pevnou obuví. Bez předepsaného oděvu a výbavy nelze psovody ke zkouškám nebo závodu připustit.
 32. Na vodní práce je psovod vybaven neoprénem s dlouhými rukávy a nohavicemi nebo záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni pořadatelé ve člunech.
 33. Při nočních pracích smí psovod používat pouze čelovou svítilnu. Pes je na obojku pod krkem vybaven stejnou svítilnou nebo má světelný obojek, aby byl zajištěn jeho bezpečný pohyb terénem.
 34. Použité úkryty musí být od sebe vzdáleny minimálně 20 kroků, a pokud nejsou použity znovu, musí být za předpokladu, že to je technicky možné, ponechány natolik odkryté, aby je další pracující pes mohl dostatečně prozkoumat. Naopak všechny dosud nepoužité úkryty by měly být za předpokladu stejné podmínky uzavřeny. Hledané osoby v úkrytech nesmí být zjistitelné zrakem.
 35. Nalezený figurant ihned po svém vyproštění z úkrytu opouští podle pokynů rozhodčího nebo vedoucího akce prohledávaný prostor.
 36. Při nenalezení některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna. Pes obdrží hodnocení ve známce „chybně“.
 37. Záchranná četa je nejvýše čtyřčlenná včetně vedoucího terénu nebo akce, pohybuje se za psovodem a její způsob pohybu se pro jednotlivé psy při akci nesmí měnit.
 38. Pojištění musí mít psovod uzavřeno úrazové pro svoji osobu a na škody způsobené svým psem.