Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,6 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022, revize schválená Plénem SZBK ČR dne 29.1.2023

ZLP3 - zkouška lavinových prací 3. stupeň

Zkouška lavinových prací 3.stupně je vrcholovou zkouškou kategorie zimní varianty terénního vyhledání s osobami ukrytými pod sněhem. Pes musí kromě schopnosti pohybu v náročnějším terénu na sněhovém poli ovládat v pachové práci současné vyhledání živých osob i vzorku lidského pachu.

Speciální cvik se u zkoušky ZLP3 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne.   

Svažité terény o rozměrech cca 15.000 m2 (cca 100x150 metrů) musí být před nasazením psa překříženy několika lyžaři. Minimální výška souvislé sněhové pokrývky je 60 cm.

Terény musí svou náročností odpovídat danému stupni zkoušky. Hranice prohledávaného prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami, v případě snížené viditelnosti (mlha, vánice) i světlenými zdroji. Před zahájením prohledávání musí být vytyčené terény částečně překříženy několika lyžaři.

Úkryty pohřešovaných osob nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem. Pomocníci se v terénu pohybují na lyžích nebo na sněžnicích.

Psovod přijíždí k prvnímu terénu po určené příchozí trase v délce 300 m na lyžích nebo na sněžnicích, pes následuje psovoda s přiměřeným odstupem v jeho stopě. Pes by se neměl vzdalovat více jak 3 m od psovoda a neměl by vybíhat do stran či psovoda předbíhat.

Psovod se poté při prohledávání terénu pohybuje za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby.

Rozhodčí společně s vedoucím zkoušek se pohybuje v obou terénech společně se psovodem, nebo může práci pozorovat z volitelného stanoviště. Záchranná četa či jiné pomocné složky do terénu při práci psa nevstupují.  

Označování osoby je možné štěkáním a hrabáním, případně nálezkou nebo volným značením (pro snadné upřesnění místa nálezu se i u těchto variantních způsobů značení doporučuje, aby byly doprovázeny hrabáním v místě nálezu). Způsob označování osoby psem hlásí psovod rozhodčímu při hlášení před zahájením práce. V případě volného značení nalezené osoby, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa. 

Pokud však pes nalezenou osobu označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení ve známce maximálně uspokojivě.

Vzorek lidského pachu (cadaver) u zkoušky ZLP3 pes označuje štěkáním, hrabáním, zaujetím některé z poloh, případně kombinací všech možností. Hodnotí se výrazně přesnost a intenzita značení. Kromě intenzivního značení štěkáním (může být doprovázené i polohou nebo hrabáním) lze hodnotit intenzitu značení ve známce výborně i v případě, že pes značí cadaver v místě nálezu výrazným a dychtivým hrabáním bez štěkání. Pro značení cadaveru je přípustné též značení nálezkou nebo volným značením, přičemž bezchybné provedení lze hodnotit ve známce výborně. Aportování vzorku cadaveru není přípustné.

U zkoušky ZLP3, kde speciální práce obsahuje současně vyhledání živých osob i cadaveru, jsou pro každý druh nálezu přípustné jiné způsoby značení (např. označení živé osoby nálezkou a označení vzorku lidského pachu štěkáním či hrabáním), avšak tyto rozdílné způsoby značení musí psovod včas před zahájením práce oznámit rozhodčímu.

Čtyři pohřešované osoby a jeden vzorek lidského pachu se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (4:1, 3:2, 2:3, 1:4, 0:5). Osoby jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu se sněhovou vrstvou min 60 cm. Vzorek lidského pachu je umístěn pod sněhem v hloubce cca 20 - 30 cm.

K úspěšnému splnění zkoušky je vždy nutné nalézt všechny hledané subjekty v rozsahu zkoušky.

Časový limit pro prohledání jednoho terénu je 30 minut.

Přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je stanovena nejméně na 45 minut.

 

ZLP3 POSLUŠNOST – doplňující ustanovení

Cviky poslušnosti se provádějí podle popisu uvedeného v kapitole Prováděcí ustanovení pro cviky poslušnosti s upřesněními odpovídajícím vrcholovému stupni zkoušky. Poslušnost je zaměřena na cviky pro praktickou ovladatelnost psa při záchranných pracích. Cviky se provádějí na sněhové ploše způsobilé pro chůzi a cviky psa (přiměřeně rovná plocha, zpevněná např. rolbou nebo pomocí lyží). Pro cvik vysílání na cíl s přivoláním se u lavinových zkoušek použijí jako cíle kužele nebo batohy umístěné v předepsané vzdálenosti. U vrcholových zkoušek pořadatel použije pro všechny účastníky identický předmět pro aport. Jako specifický prvek je u poslušnosti zařazen cvik chůze psa ve stopě psovoda, který se hodnotí při příchodu psovoda na lyžích / sněžnicích do prvního terénu speciálních prací (popis cviku výše).

Rušivé nárazové hluky v podobě střelby se při zkouškách lavinových prací neprovádějí.

Průchod rušnou skupinou osob. Skupina volně se pohybujících 5 osob v určeném prostoru se baví a situace je doprovázena rušivými zvuky (sirény, klaksony, houkačky aj.). Jednou z těchto osob je další psovod odloženého psa. Prostor tvoří kruh o průměru cca 4 m, osoby při pohybu musí dodržovat vzdálenost min. 0,5 m od psa. Psovod skupinu se psem 1x obejde, pak vstoupí dovnitř, zastaví se, psa položí, vstoupí do hovoru s jednou z osob a podá si s ní ruku, po krátkém rozhovoru psa posadí opět u nohy, skupinu opustí a vrátí se podle pokynu rozhodčího na výchozí stanoviště. Skupina se nachází v prostoru poslušnosti ve vzdálenosti cca 30 kroků od odloženého psa a setrvává na svém místě vždy po dobu cviků č. 2 a 3 pro každého psa, poté prostor poslušnosti opouští. Na místě zůstává dále jen psovod odloženého psa.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZLP3

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZLP3 celkem 300 bodů

Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce