Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,6 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022, revize schválená Plénem SZBK ČR dne 29.1.2023

ZZS2 - zkouška záchranného stopování 2. stupeň

Zkouška záchranného stopování 2.stupně je vyšší zkouškou kategorie stop podle zkušebního řádu pro záchranné psy. Pes musí prokázat schopnost vyhledat začátek stopy ve vytyčeném prostoru na základě nasumování z identifikačního předmětu ztracené osoby a sledovat správně stopu bez ohledu na terénní překážky a křížení cizí osobou. Druhá praktická stopa se provádí po setmění.

První stopa se vypracovává ve dne, druhá stopa po setmění. Pořadí stop nelze měnit. Každá z těchto stop musí být kladena jinou osobou.

Pes při noční práci má světelné označení (na obojku nebo postroji), taktéž je v noci světelně označen začátek pro vyhledání stopy.

1.STOPA:

800 m (cca 1140 kroků) dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 3x lomená (objeví se všechny typy lomů, tedy pravoúhlý, ostrý a tupý s tím, že ostrý lom není nikdy první) a pokrývající dva různorodé terény (zhruba jednou třetinou tvaru; např. osení-les, oranice-louka apod.), s vyhledáním začátku stopy, který protíná vytyčený čtverec 10x10 kroků, s předmětem kladeče k nasumování uloženým v uzavřeném sáčku / sklenici mimo vytyčený čtverec, překřížená vzápětí po položení další osobou ve 2 úsecích (nikoliv však ve čtverci na začátku a ne dříve než po prvním předmětu). Stáří stopy 120 min. Časový limit pro vypracování je 30 minut.

2.STOPA:

400 m (cca 570 kroků) dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, předem neznámého tvaru, přetínající veřejnou cestu a pokrývající nejméně dva různorodé terény, kladená bez ohledu na terénní překážky, s označeným začátkem a uzavřeným sáčkem / sklenicí s předmětem kladeče k nasumování, s osobou kladeče na konci stopy. Stáří stopy 150 min. Časový limit pro vypracování je 20 minut. 

Stopy se mohou zvedat s minimální pauzou 2 hodiny mezi sebou.

Označení předmětů a osoby je dovoleno provést některou z níže uvedených variant způsobů označení. Způsob označení předmětů a osoby hlásí psovod rozhodčímu před stopou. V případě volného značení nalezené osoby, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa, v případě značení osoby nálezkou, oznámí, kdy psu nálezku nasadí.

Pokud však pes nalezené předměty nebo nalezenou osobu označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení maximálně ve známce uspokojivě.

Při označování předmětů nebo osoby polohou, musí pes setrvat u nalezeného předmětu nebo u nalezené osoby až do příchodu psovoda v pozici vleže, vsedě nebo ve stoje (nemusí být pozice u všech nálezů shodná). Pes musí pozici zaujmout okamžitě a samostatně, u nalezené osoby se musí chovat klidně a neobtěžovat ji.

Předměty je možné označovat polohou, aportováním nebo uchopením a setrváním na místě.

Pokud pes označuje nalezené předměty uchopením, může je buď aportovat k psovodovi, nebo s nimi setrvat na místě v určité poloze. Střídání aportování nebo setrvání na místě u rozličných předmětů v průběhu stopy není chybou, avšak nalezený předmět musí pes v obou případech vždy bez váhání a samostatně uchopit.

Osobu je možné označovat štěkáním, polohou nebo nálezkou. Při označování nalezené osoby štěkáním je vyžadováno samostatné a dostatečné značení u osoby až do příchodu psovoda ke psu, kombinace štěkání psa se zaujetím polohy např. vleže není chybou.

Označování nalezené osoby na stopě nálezkou psa se řídí obdobnými pravidly jako u dalších kategorií pachových prací. Nálezku musí mít pes upnutou na krku již při uvedení na stopu

Rozhodčí je povinen stopování ukončit při ovlivňování psa vodítkem nebo nevhodnými povely, křičením, po předcházejícím napomenutí podmíněném srážkou bodů. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa a při opuštění trasy stopy více jak na 10 metrů. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.

Osoba na stopě leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Při první stopě leží volně na podložce, při druhé je zahalena včetně hlavy ve vlastní pokrývce. Nesmí být zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději v době uvedení psa k začátku stopy. Agresivní chování psa u nalezené osoby znamená diskvalifikaci. Neoznačení osoby na konci stopy znamená celkové nesplnění disciplíny.

Předměty na stopě jsou praktické předměty denní potřeby (např. rukavice, ponožka, nůž, brýle, peněženka, doklady, pouzdro na brýle, šátek, hřeben aj.).

Při chybném označení předmětu, které psovod potvrdí zvednutím ruky, následuje odpovídající bodová srážka v hodnotě bodů za 1 předmět. Pokud si pes lehne v místě, kde se žádný předmět nenachází a psovod toto chování nenahlásí jako označení předmětu, a dá psovi pokyn k další práci, je toto ohodnoceno dílčí bodovou srážkou. Každý nenalezený předmět se hodnotí 0 body. Za nenalezený předmět je považován i předmět, který nebyl psem označen samostatně.

 

ZZS2 POSLUŠNOST – doplňující ustanovení

Provádění cviků poslušnosti se řídí prováděcími ustanoveními pro cviky poslušnosti s upřesněními odpovídajícím vyššímu stupni zkoušky. Poslušnost je zaměřena na cviky pro praktickou ovladatelnost psa při záchranných pracích. Cviky se provádějí na vhodné ploše způsobilé pro chůzi a cviky psa (přiměřeně rovná plocha), mohou se provádět i na cvičišti. Pro cvik vysílání na cíl s přivoláním se u zkoušek záchranného stopování použije jako cíl kužel nebo batoh umístěný v předepsané vzdálenosti. Praktické předměty pro aportování si volí u vyšších zkoušek psovod.

Rušivé nárazové hluky v podobě střelby se při zkouškách záchranného stopování neprovádějí.

Průchod rušnou skupinou osob. Skupina volně se pohybujících 5 osob v určeném prostoru se baví a situace je doprovázena rušivými zvuky (sirény, řehtačky aj.). Jednou z těchto osob je další psovod odloženého psa. Prostor tvoří kruh o průměru cca 4 m, osoby při pohybu musí dodržovat vzdálenost min. 0,5 m od psa. Psovod skupinu se psem 1x obejde, pak vstoupí dovnitř, krátce se zastaví (pes v základní pozici u nohy), poté skupinu opustí a vrátí se podle pokynu rozhodčího na výchozí stanoviště. Psovod, který má odloženého psa, přichází do skupiny v okamžiku, kdy následující cvičící psovod končí cvik 1, a setrvává ve skupině do ukončení cviku 3. Poté se vrací na stanoviště 30 kroků od svého odloženého psa. Toto stanoviště se přitom nachází cca 10 – 15 kroků od prostoru skupiny. Skupina setrvává na svém místě vždy po dobu cviků č. 2 a 3 pro každého psa, poté prostor poslušnosti opouští.

Volné označení osoby se provádí jako cvik poslušnosti a vždy musí být prováděn před nasazením psa na speciální cviky. Psovod se psem přicházejí na pokyn rozhodčího na jím určené stanoviště, ve vzdálenosti 30 kroků před nimi leží osoba zakrytá ve vlastní přikrývce (hlava je též zakryta). Pes nesmí vidět osobu uléhat, avšak osoba se nachází viditelně na volném prostranství. Na pokyn rozhodčího psovod vysílá psa k označení z místa v dané vzdálenosti, které si může určit sám. Pes musí osobu přesvědčivě označit. Na pokyn rozhodčího psovod vyzvedne psa u osoby a odloží jej ve vzdálenosti 3 - 5 kroků od osoby (pes leží nebo sedí). Poté jde k osobě, osloví ji a provede s ní krátký rozhovor. Na základě zjištění skutečností o osobě (jméno, zdraví) nahlásí nález osoby rozhodčímu a vyžádá si záchrannou četu. Společně se záchrannou četou na pokyn rozhodčího psovod osobu postaví, poté jde ke psu (nebo psa povelem uvolní z pozice odložení a přivolá si ho k noze). Psovod se psem na volno nalezenou osobu společně doprovodí k rozhodčímu, aniž by pes osobu obtěžoval. Označení osoby se hodnotí 10 body, druhá poloviny bodové hodnoty cviku je určena pro hodnocení chování psa při kontaktu s osobou a následné klidové fáze.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZZS2

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZZS2 celkem 300 bodů

Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce