Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Kromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než náš národní zkušební řád. Hlavní rozdíl však netvoří pouze obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.

Poslušnost pro zkoušku RH-W A, RH-W B

Platí pro zkoušky:

 • Zkouška vodních prací RH-W A
 • Zkouška vodních prací RH-W B

Kritéria hodnocení a bodový zisk

Nejvyšší možný bodový zisk celkem 100 bodů

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů

Cvik 2: Polohy psa na vzdálenost s přivoláním 10 bodů

Cvik 3: Nesení psa a jeho předání 10 bodů

Cvik 4: Aport z vody hozený ze břehu 10 bodů

Cvik 5: Naskočení a jízda na surfu 10 bodů

Cvik 6: Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Cvik 7: Dlouhodobé odložení 10 bodů

Cvik 8: Plavání na vzdálenost 20 bodů

Cvik 9: Jízda ve člunu 10 bodů

Všeobecná ustanovení:

Během zkoušky musejí být dodržována bezpečnostní pravidla. Všichni zúčastnění, kteří se nacházejí ve vodě nebo na člunu, jsou povinni nosit neoprénový oblek nebo záchrannou vestu.

Psovod je oblečen do neoprénového obleku nebo má na sobě záchrannou vestu. Pes je vybaven plovací vestou nebo speciálním postrojem pro vodní práce.

Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí na vodítku v základním postoji. Povoleno je pouze vodítko a řetízkový obojek. Volba povelů při provádění cviků je ponechána na psovodovi, ale musí to vždy být jeden krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem se považuje za jeden zvukový povel. Posuňkové povely jsou možné pouze, pokud je to výslovně povoleno.

Pes má cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. V základním postoji sedí pes těsně a rovně na levé straně psovoda tak, že jeho rameno je souběžně s kolenem psovoda. Při změně z pozice před psovodem do základního postoje, se smí pes k psovodovi přiřadit přímo nebo ho těsně obejít.

Každý cvik se zahajuje na pokyn rozhodčího.

Bezprostředně před začátkem práce je losem určeno pořadí cviků 1 – 6. Po losování psovod psa odpoutá z vodítka.

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní dva výstřely (ráže 6-9 mm). Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke střelbě.

Prováděcí pokyny:

1. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů

Prováděcí pokyny:

Ovladatelnost bez vodítka se vždy provádí dle schématu uveřejněného v příloze. Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na vodítku psa (psa a fenu). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo jeden posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a základním postojem cvik ukončí.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

2. Polohy psa na vzdálenost s přivoláním 10 bodů

Prováděcí pokyny:

Povolené povely:

 • Jeden krátký zvukový povel pro chůzi u nohy, který smí být udělen při vykročení a při zaujmutí základního postoje;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro každé přivolání;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje.

Provedení cviku:

Ze základního postoje vykročí psovod se svým neupoutaným psem u nohy v přímém směru. Po cca 10 – 15 krocích si pes na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě ihned sedne, aniž by psovod přerušil chůzi nebo se ohlédl. Po dalších cca 40 krocích v přímém směru se psovod zastaví a otočí se ke svému klidně sedícímu psovi. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá jedním zvukovým a posuňkovým povelem. Jakmile pes rychle a radostně dosáhne zhruba poloviny vzdálenosti, dá psovod jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže. Na opětovný pokyn rozhodčího se pes na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje postaví. Na další pokyn rozhodčího psovod svého psa jedním zvukovým povelem přivolá. Pes musí radostně a rychlým krokem přiběhnout a předsednout těsně před psovoda. Na další zvukový a posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Hodnocení:

 • Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí a postavení, stejně jako pomalé přiběhnutí a předsednutí, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, budou mu sraženy 2 body.

3. Nesení psa a jeho předání 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Startovní pozice: psa je možno zvedat ze země nebo ze zvýšeného stanoviště.
 • Pomocník.

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu pro zaujmutí startovní pozice, pro přivolání a pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Ze základního postoje smí psovod na jeden zvukový nebo posuňkový povel zaujmout startovní pozici, která ulehčí zvedání psa. Kontrola vzdálenosti psovoda a psa není chybou.

Psovod nese svého psa 10 m v přímém směru a pak ho předá pomocníkovi. Psovod zůstane stát, zatímco pomocník nese psa dalších 10 m a postaví jej na zem. Pes má setrvat na místě, dokud ho psovod na pokyn rozhodčího nepřivolá zvukovým nebo posuňkovým povelem. Pes musí rychle a radostně přiběhnout k psovodovi a těsně si předsednout. Na další zvukový nebo posuňkový povel pak zaujme základní postoj.

Pes nesmí ke svému psovodovi ani k pomocníkovi projevit jakoukoli agresivitu. Během nesení musí mít pes možnost volně pohybovat ocasem.

Hodnocení:

 • Pokud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží vymanit z náručí, snižuje se bodové hodnocení.
 • Pokud pes vyskočí, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovodovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci.

4. Aport z vody hozený ze břehu 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Pro provedení cviku je třeba zvolit takové místo, které umožňuje psovi snadný výstup z vody na břeh.
 • Plovoucí předmět denní potřeby patřící psovodovi, který má psovod po celý oddíl zkoušky u sebe.

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu pro přinesení a zaujmutí základního postoje;
 • Zvukový povel pro odevzdání aportu.

Provedení cviku:

Ze základního postoje v přiměřené vzdálenosti od vody odhodí psovod do vody předmět denní potřeby do vzdálenosti přibližně 10 kroků. Zvukový nebo posuňkový povel pro přinesení dává až v okamžiku, kdy předmět klidně leží na hladině. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí doplavat k předmětu, ihned ho uchopit a přinést jej přímou cestou k psovodovi. S předmětem si pak předsedne těsně před psovoda a drží ho tak dlouho, dokud mu ho po krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště.

Hodnocení:

 • Odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda bez opuštění stanoviště, stejně tak jako chyby v provedení základního postoje, pomalý pohyb, špatné uchopení předmětu, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku snižují bodové hodnocení.
 • Opustí-li psovod své stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Pokud pes předmět nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

5. Naskočení a jízda na surfu 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Pro provedení cviku je třeba zvolit takové místo, kde pes stačí a je mu umožněn snadný výstup z vody na břeh.
 • Surf.

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém a posuňkovém povel pro nastoupení, setrvání a seskočení;
 • Buď zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se psem zaujme základní postoj na výchozím bodu. Ze základního postoje musí pes na zvukový a posuňkový povel pro nastoupení naskočit na surfové prkno bez plachty, které je na mělčině. Surf musí být v takové vzdálenosti od břehu, aby byl pro psa dosažitelný bez plavání. Psovod může přidržením surfu psovi při nastupování pomoci.

Na zvukový a posuňkový povel musí pes na surfu setrvat v klidu. Na pokyn rozhodčího postrčí psovod surf s ležícím psem předem určeným směrem do vzdálenosti cca 20 m. Pes se musí chovat klidně a zůstat na surfu, dokud mu psovod nedá zvukový a posuňkový povel pro seskočení.

Cvik končí zaujmutím základního postoje na břehu na zvukový nebo posuňkový povel.

Hodnocení:

 • Nejisté nastoupení nebo neklidné chování na surfu snižuje bodové hodnocení.
 • Pokud pes svévolně surf opustí, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Nenastoupí-li pes na surf, je cvik hodnocen 0 body.

6. Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Pro provedení cviku je třeba zvolit takové místo, které umožňuje psovi snadný výstup z vody na břeh.
 • Dva čluny nebo surfy ve vzdálenosti 40 m od sebe i od břehu

Povolené povely:

 • Zvukový a posuňkový povel pro plavání k jednotlivým cílovým bodům;
 • Zvukový povel pro přivolání;
 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od vody základní postoj. Na pokyn rozhodčího vyšle psovod psa zvukovým a posuňkovým povelem k prvnímu určenému cíli, aniž by při tom změnil své stanoviště. Jakmile pes cíle dosáhne, posílá ho psovod zvukovým a posuňkovým povelem ke druhému.

Pořadí bodů, ke kterým má pes plavat, určí rozhodčí před zahájením cviku.

Od druhého bodu je pes přivolán zpět k psovodovi zvukovým nebo posuňkovým povelem, předsedne si těsně před něho a na zvukový nebo posuňkový povel zaujmeme základní postoj.

Hodnocení:

 • Váhavý pohyb k určeným bodům, silné vybočení z ideální linie, svévolné opuštění cílového bodu, pomoc ze strany psovoda, jako např. opakování povelů nebo chyby při zakončení cviku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud není dodrženo rozhodčím určené pořadí cílových bodů nebo pokud psovod opustí své stanoviště, je cvik hodnocen známkou chybně.

7. Dlouhodobé odložení 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Dvě označená místa zvlášť pro psy a feny.

Povolené povely:

 • Zvukový povel pro odložení;
 • Zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí.

Provedení cviku:

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní postoj na místě určeném k odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa zvukovým povelem, aniž by u něj zanechal jakýkoli předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků a zůstane klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 - 6 jiným psem.

V průběhu cviku ovladatelnost bez vodítka druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny a pak se vrací zpět na své místo.

Na pokyn rozhodčího se psovod vrací zpět ke svému psovi, postaví se po jeho pravé straně a dává mu zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí. Pes se musí rychle a v přímém směru posadit.

Hodnocení:

 • Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení.
 • Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Opustí-li pes po ukončení čtvrtého cviku druhého psa určené místo více než o 3 m, následuje dílčí hodnocení.
 • Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením čtvrtého cviku druhého psa o více jak 3 m, je cvik hodnocen 0 body.

8. Plavání na vzdálenost 20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro skočení do vody;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro vzdálení se od člunu;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro následování;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro přivolání.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nacházejí ve člunu. Musejí se chovat disciplinovaně, ale zaujmutí základního postoje se nevyžaduje.

Na zvukový a posuňkový povel skočí pes ze stojícího člunu do vody. Psovod pošle psa pryč od člunu, tak aby se tento mohl dát do pohybu. Člun jede ve vzdálenosti cca 10 m od psa tak, aby mohl být pes stále pod kontrolou. Na zvukový a posuňkový povel pes člun klidně následuje na vzdálenost 600 m. Následně člun zastaví a psovod psa zvukovým a posuňkovým povelem přivolá. Pes plave k němu a psovod mu pomůže zpět do člunu.

Hodnocení:

 • Neklidné, nerovnoměrné plavání, stejně jako nedostatky při skoku do vody, při plavání nebo zvedání do člunu, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Prokáže-li pes nedostatečnou kondici, je cvik předčasně ukončen a hodnocen 0 body.

9. Jízda ve člunu 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel k naskočení;
 • Jeden zvukový povel k setrvání;
 • Jeden zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od člunu základní postoj. Pes do člunu nastoupí, skočí nebo je do něj vyzvednut. Během transportu se pes musí chovat klidně a uvolněně. Po ukončení jízdy psovod se psem opustí člun a pomocí zvukového povelu zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Nejisté chování snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes nenastoupí bez váhání do člunu nebo při nakládání do člunu a vykládání ze člunu nespolupracuje, je cvik ohodnocen 0 body.
 • Oddíl B poslušnost a dovednost končí odhlášením psovoda rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.
 • Pokud se oddíl A práce ve vodě provádí až následně, musí mít pes nejméně jednu hodinu na odpočinek.