Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Prověrka praktického nasazení / plochy (PPN/P)

Prověrka praktického nasazení ve specializaci plochy má za cíl přezkoušet připravenost psa pro praktické nasazení při hledání osob v terénu a je koncipována též jako atestační prověrka psovodů SZBK pro účast na atestech Ministerstva vnitra ve specializaci plochy. Z tohoto důvodu terény rozměry i náročností odpovídají praxi, vyskytují se v nich obtížněji prostupné a na prohledání náročnější oblasti jako např. houštiny, strže, rokle, svahy, lomy, jeskyně, štoly, sklepy, menší budovy, vysoké skládky, haldy písku nebo štěrku. Nejméně jeden terén se prohledává v noci. 

Prováděcí ustanovení PPN/P

 

Náplň prověrek vychází z dále uvedených základních předloh a jednotlivá provedení / akce se tématicky i např. celkovým počtem hledaných osob mohou lišit. Ve všech parametrech se provádění prověrek maximálně blíží praxi a cílem je dostatečně prověřit schopnosti, vytrvalost a kondici psa i psovoda v dlouhodobé zátěži během simulovaného nasazení. Z tohoto důvodu se prověrky provádějí výhradně jako závěrečná součást vícedenního soustředění.

Prověrka se provádí během 24 hodin formou prohledání 4 různě velkých a obtížností též různých terénů (případně dle volby psovoda + 1 nepovinný terén vyhledání cadaverů). Psovod je nasazen do terénu v časech a místech určených pořadatelem, s tím, že během vyhlášené pohotovosti čeká připraven na základně a vyráží do terénu na výzvu velitele zásahu každého terénu (telefonicky nebo prostřednictvím radiové komunikace). Na prohledání všech určených terénů má psovod se psem určený časový fond 6 hodin (tj. součet doporučených časů pro hledání v jednotlivých terénech). Je na úvaze a rozhodnutí psovoda, kdy práci v daném terénu ukončí a nahlásí pořadateli výsledek své práce. Pro každý terén je však pořadatelem stanovena doporučená a z organizačních důvodů též maximální doba pro prohledání. Pokud psovod při hledání v terénu překročí doporučený čas a čerpá časový limit z maximální doby hledání, krátí se mu o tu dobu, kterou překročil doporučený čas, jeho celkový časový fond. Pokud psovod při hledání v terénu udělá závažnou chybu v taktice nebo ve vyhodnocení nálezu při souhrnném hodnocení s velitelem zásahu v daném terénu, je velitel zásahu po konzultaci s pořadatelem oprávněn udělit psovodovi časovou penalizaci až do výše maximálního časového limitu v daném terénu. Vždy je však třeba zvážit, nakolik závažnost chyby ovlivnila úspěšnost nálezů nebo případně ohrozila bezpečnost týmu.

V rámci celé prověrky každý účastník hledá nejvýše 10 pohřešovaných osob, které jsou rozmístěny v terénech v neznámém poměru. Psovod musí počítat i s variantou, že alespoň v jednom z prohledávaných terénů se nemusí nacházet žádná pohřešovaná osoba.

Hledané osoby jsou v terénech umístěné na úrovni (ležící, sedící, stojící), případně pod úrovní terénu (v jámě, ve sklepě, ve strži apod.) a nejméně jedna osoba se nachází ve výšce nad úrovní terénu. Není určená minimální vzdálenost mezi pohřešovanými osobami (mohou být i dvě osoby v jednom úkrytu – např. ve stanu, v jeskyni, pod přístřeškem). Jedna z pohřešovaných osob se při nálezu psem může chovat zmateně nebo se jinak může pohybovat (mluvící a odhánějící psa). Alespoň jedna z pohřešovaných osob může mít imitované zranění (psovod musí ošetřit a počkat na příchod přivolané záchranné čety – nezapočítává se do celkového času hledání). Osoby se rozmístí v terénech v dostatečném časovém předstihu před začátkem hledání.

Před zahájením každého hledání psovod odloží psa na určeném místě a provede vstupní pohovor s velitelem zásahu. Zde se dozví legendu k situaci a případná nebezpečí. Hodnotí se komunikace s velitelem zásahu (získání a vytěžení informací a následné stanovení taktiky).

Postup terénem si volí psovod sám, dle svého uvážení, při vstupním pohovoru u každého terénu nahlásí způsob značení psem a předpokládanou taktiku, tu však může v průběhu hledání měnit s uvedením důvodu změny při souhrnném hodnocení s velitelem zásahu.

V jakémkoliv z terénů může být označena oblast, do které nesmí vstoupit psovod nebo pes, příp. ani jeden (simulace nebezpečné oblasti).

Přesuny k terénům se provádějí ze základny buď pěšky (cca 2 - 5 km), nebo vozidlem pořadatele (může být i loď nebo vrtulník), nebo vozidlem psovoda (pomocí GPS na určené místo). Tyto přesuny se nezapočítávají do celkového času hledání, avšak je pořadatelem stanoven pro každý přesun maximální časový limit. Pokud jej psovod překročí, krátí se mu o tuto dobu celkový čas hledání.

Mapy terénů, nákresy terénů nebo GPS souřadnice obdrží psovod před nástupem na prohledání každého terénu. Z dodaného mapového podkladu, případně podle nahlášených GPS souřadnic si psovod samostatně připraví ve své GPS navigaci hranice prohledávaného terénu. Alespoň jedno hledání během prověrky se však provádí bez GPS navigace pouze s mapou a jinými prostředky orientace v terénu (buzola, kompas).

Nálezy psovod hlásí pomocí vysílačky s informací o jménu a stavu nalezené osoby, souřadnicemi ve formátu UTM.

Pes pracuje podle uvážení psovoda v obojku s rolničkou, v postroji, zcela bez obojku. Může být též vybaven GPS obojkem.

Odměna psa v průběhu celé prověrky je při nálezu osob povolena, ale v minimální vzdálenosti 5 m od figuranta.   

Psovod je při každém hledání vybaven jako na reálný zásah v rozsahu podle svého uvážení a typu nasazení (batoh s povinnou výbavou, helma s čelovkou, ochranné brýle aj.).

Po skončení prohledání každého terénu psovod provede souhrnné hodnocení s velitelem zásahu včetně zakreslení míst nálezů do mapy, popisu terénu a návazného způsobu pátrání (taktika zpětně), doporučení a návrhy pro případné další záchranné týmy, atd.

Hodnotí se „našel-nenašel“. Pro splnění prověrky je potřeba psem nalézt a označit 75% - 100% pohřešovaných osob v rámci celé prověrky, a to v závislosti na celkovém počtu pohřešovaných osob v terénech prohledávaných psovodem na dané akci (tzn. mohou být nenalezeny nejvýše 2 osoby, avšak nikoli chybou práce psa, ale např. z důvodu odůvodněného neprohledání části terénu). Do celkového počtu nálezů lze započítat v jednom případě osobu, kterou pes nedohledal a neoznačil, avšak psovod musí být na základě chování psa schopen specifikovat prostor, kde se osoba nachází a požádat o prověření dalším týmem. Tuto situaci psovod nahlásí v průběhu hledání v daném terénu nebo nejpozději při souhrnném hodnocení s velitelem zásahu bezprostředně po skončení hledání v daném terénu.

V jednom terénu může být pořadatelem určena společná práce dvou psů (týmů).

V jednom z terénů nebo za tmy může psovoda provázet současně skaut (doprovod), určený pořadatelem. Doprovod je přidělen převážně z důvodů bezpečnosti psovoda a psa, a to vždy s ohledem na obtížnost terénu, terénní překážky, pohyb zvěře, nutnost zdolávat či překonávat např. srázy, rokle, jeskynní sluje, jámy slaňováním apod. Doprovod tedy nesmí působit jako rádce psovodovi pro práci psa.

Celkový časový fond i doporučené a maximální časy pro hledání v jednotlivých terénech může pořadatel upravit s ohledem na obtížnost terénů. Musí však být vždy dodržena náročnost terénů a celkový časový fond pro nasazení každého týmu by měl oscilovat kolem 6 hodin, aby mohla být dostatečně prověřena fyzická a psychická kondice psovoda i psa.

Nepovinnou součástí prověrky může být vyhledání nejvýše 3 vzorků cadaveru v terénu (1 může být ve výšce), v případě splnění i této části, bude psu zadáno hodnocení PPN/P+C.

 

Rozpis speciálních prací

 

TERÉN 1 (denní nebo noční - okolí cesty)

 • Podle GPS navigace nebo mapy
 • Psovod prohledává se psem cca 2 km dlouhý úsek této trasy (obdrží definici podezřelého
 • úseku) – prohledává se blízké okolí cesty
 • Časový limit pro hledání 30 minut

TERÉN 2 (denní nebo noční)

 • Po příchodu k terénu povolena 20 minut přestávka na odpočinek psa (včetně vstupního
 • pohovoru)
 • Plocha terénu cca 150 tis m2
 • Časový limit pro hledání 2,5 hodiny
 • Po skončení hledání přestávka v terénu na provizorní základně nebo přesun na primární
 • základnu

TERÉN 3 (denní nebo noční)

 • Plocha terénu cca 60 tis m2
 • Časový limit pro hledání 1 hodina
 • Po skončení hledání přestávka v terénu na provizorní základně nebo přesun na primární
 • základnu

TERÉN 4 (denní nebo noční)

 • Plocha terénu cca 100 tis m2
 • Časový limit pro hledání 2 hodiny
 • Po skončení hledání přesun určenou základnu

TERÉN 5 (denní nebo noční) - nepovinný – cadaver

 • Plocha terénu cca 2 tis m2
 • Časový limit pro hledání 40 min.

Pořadí terénů není pevně stanoveno podle jejich číselného označení.

Pěší přesuny celkem cca 2 - 5 km se provádějí v průběhu prověrky z výchozí základny k terénu, nebo mezi jednotlivými terény podle určení pořadatelem. Pokud se tento přesun provádí před terénem 2 nebo 4, má psovod nárok na 20min odpočinek před nasazením do terénu.

 

Kategorie HODNOCENÍ výsledků práce týmu
   

SPLNIL

Nález všech osob v rámci celé prověrky PPN (případně může být 1 osoba neoznačena psem, ale psovod musí vyhodnotit správně podezřelé místo)

SPLNIL /C

Nález všech osob v rámci celé prověrky PPN (případně může být 1 osoba neoznačena psem, ale psovod musí vyhodnotit správně podezřelé místo) + nález všech vzorků cadaveru

PROŠEL

Nález min. 75% pohřešovaných osob v rámci celé prověrky PPN (resp. mohou být nenalezeny nejvýše 2 osoby, avšak nikoli chybou práce psa, ale např. z důvodu odůvodnitelně neprohledané části terénu).

PROŠEL / C

Nález min. 75% pohřešovaných osob v rámci celé prověrky PPN (resp. mohou být nenalezeny nejvýše 2 osoby, avšak nikoli chybou práce psa, ale např. z důvodu odůvodnitelně neprohledané části terénu) + nález všech vzorků cadaveru.

NESPLNIL

Nález méně než 75% pohřešovaných osob v rámci celé prověrky PPN, resp. méně než minimální počet nálezů pro úspěšné splnění

   
Známkování KONDICE a TAKTIKA
   

1

výborně, bez výrazných výkyvů a chyb

2

velmi dobře, s drobnými chybami v taktice, výkyvy v kondici

3

dobře, s výraznou jednou chybou v taktice, která mohla ovlivnit nenalezení nejvýše 1 osoby, kondice ještě dobrá, ale na hranici pro časově delší nasazení

4

uspokojivě, s výraznými chybami v taktice, které mohly ovlivnit nenalezení osob nebo ohrozily bezpečnost týmu, kondice slabá, neumožňuje delší časové nasazení

5

nedostatečně, zásadní chyby v taktice, nedostatečná kondice, tým není vhodný pro praktická nasazení

Prověrky praktického nasazení

Od roku 2018 Svaz záchranných brigád kynologů ČR realizuje koncepční a systematickou  přípravu svých psovodů pro praktická nasazení. Členy výcvikové komise jsou zástupci pro praxi v plošném a sutinovém vyhledání, kteří koncepci zastřešují a propojují v rámci pracovních skupin odborné kynologické komise GŘ HZS MV ČR. 

Dozvědět se více