Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Prováděcí pokyny poslušnosti

Základní postoj - Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.

Povely jsou povoleny ústní i posunkové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.

Pauzy mezi cviky - Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3s), nutné k posouzení dané části cviku.

Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.

Přesuny mezi jednotlivými cviky a překážkami se provádějí na volno se psem u nohy (s výjimkou zkoušky ZZZ, kde mohou být přesuny mezi překážkami na vodítku). Vyžaduje se ovladatelnost přiměřená k prováděné zkoušce, bodové ztráty se uplatňují u navazujícího cviku.

Obojek - Pro cviky poslušnosti všech druhů zkoušek je předepsaný kovový hladký řetízkový obojek, který není nastaven na stahování. Nošení kožených a jiných obojků není pro cviky poslušnosti povoleno.

Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka. Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, pomalé chůzi, poklusu a všech změnách směru pochodu nebo při obratech na místě. Psovod dává psu povel při vykročení, změně pohybového rytmu a obratech na místě. Obraty čelem vzad provádí psovod vlevo, přičemž pes se může k noze psovoda dostávat obcházením nebo přiřazením zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Při ovladatelnosti na vodítku drží psovod vodítko v levé ruce. Při ovladatelnosti na volno, musí mít psovod vodítko v kapse nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok.

Průchod rušnou skupinou osob - Před vstupem psovoda se psem do skupiny začne skupina vydávat hlasité zvuky (sirény, frkačky, plechy), které trvají po celou dobu jeho průchodu tam a zpět. Osoby ve skupině stojí po dvou naproti sobě a dvě z nich mají na vodítku psy. Jednou z osob je psovod odloženého psa. Průchod skupinou se provádí bez vodítka, procházející psovod se při zpětném průchodu zastavuje a s jednou z osob se zdraví podáním ruky. Zkoušený pes se musí po celou dobu chovat klidně, nesmí projevovat bázeň ani agresivitu k lidem ani k přítomným psům.

Průchod rušným prostorem při zkoušce ZZZ se provádí jako součást speciálních cviků a spočívá v průchodu skupinou tvořenou čtyřmi osobami, z nichž dvě mají na vodítku psy. Součástí rušné skupiny jsou i dva ohně, vzdálené od sebe 3 kroky a umístěné na konci skupiny. Před vstupem psovoda se psem do skupiny začne skupina vydávat hlasité zvuky (sirény, frkačky, plechy), které trvají po celou dobu jeho průchodu tam a zpět. Průchod skupinou se provádí se psem na vodítku, s jedním zastavením v přiměřené vzdálenosti od ohňů, které hoří plamenem bez zbytečného dýmání.

Polohy psa - Cvik usměrňuje psa k zaujetí polohy sedni, lehni a stůj povelem a provádí se v základním postoji u nohy psovoda bez vodítka (u zkoušky ZZZ na vodítku). Cvik se prověřuje dvojím provedením každé polohy. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa.

Štěkání na povel se podle stupně zkoušky liší polohou a umístěním psa. Pes na posunkový a slovní povel minimálně třikrát zaštěká. Cvik je prováděn bez vodítka vsedě u nohy psovoda nebo vleže před psovodem ve vzdálenosti 10 metrů, při zkoušce ZZZ sedí při provádění cviku pes u nohy psovoda na vodítku.

Plížení psa se psovodem nebo samostatně je prováděno v úseku 10m na zvukový povel, který lze během plazení dvakrát opakovat. Pokud psovod neplazí společně se psem, prochází úsek vzpřímeně normální chůzí vedle plazícího psa. Po dosažení určené vzdálenosti se psovod zastaví a pes na povel usedne k noze. Během cviku není pes na vodítku.

Aport volný předmětu odhozeného psovodem je prováděn na vzdálenost 10-15 kroků a je možno použít libovolný předmět denní potřeby (např. rukavice, bota) s výjimkou potravy, činky nebo hračky psa. Menší vzdálenost než 10 kroků pro odhození aportu nelze připustit. V základním postoji odhazuje psovod předmět bez jakéhokoli dráždění psa. Následně pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a rychle přímým směrem jej přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, dokud mu jej psovod zvukovým povelem neodebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na další zvukový povel si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda. Mezi odhozením, vysláním, odebráním, a přiřazením psa k noze musí být dodrženy předepsané (3 s) pauzy.

Aport předmětu odhozeného nebo umístěného pořadatelem se provádí přesně podle pokynů rozhodčího. Pořadatel stojící ve vzdálenosti 10-15 kroků od psovoda odhazuje předmět kolmo k ose jeho vyslání nebo umisťuje předmět na předepsaném místě. Psovod vysílá psa k přinesení, až když předmět leží klidně na zemi. V dalším je provedení shodné jako v případě aportu odhozeného psovodem.

Odložení psa na místě - Cvik trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti. Pes po dobu odložení nesmí měnit polohu, válet se, štěkat ani plazit. Není ale chybou poloha vleže na levém či pravém stehně. Umístění psovoda je dáno druhem zkoušky. Pro odložení jsou vždy vyznačena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy, vzdálenost mezi nimi je 5 kroků.

Klid psa při střelbě - Střelba jako představitel nárazového hluku se provádí podle druhu zkoušky při cviku ovladatelnost psa, při překonávání kladiny směrem od psovoda nebo při sledování trasy psovoda (lyže, člun). Ráže použité pistole je stanovena na 6 mm.

Vysílání s přivoláním psa - Psovod ze základního postoje se psem u nohy vychází přímým směrem. Po 10 krocích vysílá psa posunkovým a zvukovým povelem na cíl vzdálený 30 kroků. Psovod po vyslání zůstává stát v základní pozici. Po dosažení cíle pes na něj vyskakuje a zaujímá některou ze tří poloh (SEDNI, LEHNI, STŮJ). Cílová překážka je tvořena pevnou deskou se zaoblenými hranami a s protiskluzovým povrchem (koberec) o rozměrech 100x100 cm, umístěnou na pevné konstrukci 50 cm vysoké se zakrytými boky. Variantním cílem podle druhu zkoušky je člun, saně apod. Přivolání psa se provádí jako navazující součást cviku vysílání psa na cíl. Psovod na pokyn rozhodčího přivolává psa z cílové překážky povelem „ke mně“, pes předsedá před psovoda a následně přisedá na povel „k noze“. Pokud pes v úvodní části cviku nedosáhne cíle nebo alespoň určené vzdálenosti v daném směru, nelze ani přivolání hodnotit.

Skok daleký se provádí jedním směrem, za překážkou psovod zastavuje psa libovolným povelem (STŮJ, SEDNI, LEHNI nebo ZŮSTAŇ) a na pokyn rozhodčího jde ke psu a následně jej přiřazuje k noze. Překážka sestává z pevných postranic s pohyblivými textilními tkalouny, přes které pes skáče. Překážka je 20 cm vysoká, 100 cm široká a 150 cm dlouhá s nastavitelnou vzdáleností pomocí tkalounů pro skok dlouhý 100 – 150 cm podle druhu zkoušky.

Skok vysoký se provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa ke skoku, za překážkou jej zastavuje libovolným povelem (STŮJ, SEDNI, LEHNI nebo ZŮSTAŇ) a na pokyn rozhodčího jde ke psu a následně jej přiřazuje na povel k noze. Při variantě se zpětným provedením skoku zůstává psovod stát ve výchozí pozici, vysílá psa vpřed a po překonání překážky jedním směrem dává psovod psu ihned slovní povel pro zpětný skok, pes předsedá před psovoda a následně se na povel přiřazuje k noze. Při přeskoku se pes nesmí překážky dotýkat. Překážku tvoří plná, pevná stěna o celkové výšce 80 cm včetně horní pružné části (kartáče, proutí) a šířce 100 cm.

Šplh psa se provádí rovněž jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Pro překonání jedním směrem psovod vysílá psa ke šplhu a současně vychází se psem a jde podél překážky, za překážkou psa zastavuje povelem k noze. Při variantě se zpětným provedením zůstává psovod stát ve výchozí pozici, vysílá psa vpřed a po překonání překážky jedním směrem dává psovod psu ihned slovní povel pro zpětný šplh, pes předsedá před psovoda a následně se na povel přiřazuje k noze. Překážka typu A je vysoká buď 160 cm nebo 180 cm podle druhu zkoušky a je tvořena dvěma dřevěnými stěnami širokými 100 cm, spojenými v horní části tak, aby spodní okraje byly od sebe vzdáleny 210 cm pro nižší variantu a 120 cm pro vyšší. Horní část překážky musí být překryta pruhem koberce či podobného pevného materiálu, aby nemohlo ve spoji obou částí dojít ke zranění tlapky psa. Povrch obou šikmých stěn je opatřen protiskluzovou úpravou a ve vzdálenosti 30 cm příčnými lištami poskytujícími při šplhu oporu.

Kladina pevná se také provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa vpřed a jde souběžně s ním, nebo zůstává stát ve výchozí pozici, vysílá psa a po překonání překážky jedním směrem mu dává povel pro zpětné překonání kladiny, pes předsedá a následně se přiřazuje na povel k noze. Překážka je tvořená fošnou cca 30 cm širokou a 300 – 400 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 100 cm nad zemí s náběhovými prkny na obou koncích kladiny v úhlu 45 stupňů. Náběhová prkna jsou opatřena protiskluzovou úpravou.

Vodorovný žebřík se provádí jedním směrem. Pes je povelem vyslán vpřed a v okamžiku, kdy překoná náběhové prkno a vstoupí všema nohama na příčky, vychází psovod za ním a jde podél překážky. Na konci překážky se pes samostatně zastavuje a psovod jej na pokyn rozhodčího sundává dolů a na povel přiřazuje k noze do základního postoje. Překážka je tvořena dřevěným žebříkem cca 30 cm širokým a 300 cm dlouhým, umístěným na pevném stojanu 50 cm nad zemí s 5 cm širokými příčkami vzdálenými od sebe 30 cm a s náběhovým prknem v úhlu 45 stupňů opatřeným protiskluzovou úpravou.

Kladina vysoká se žebříky se provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa vpřed a jde souběžně s ním, nebo zůstává stát ve výchozí pozici, vysílá psa a po překonání překážky jedním směrem mu dává povel pro zpětné překonání kladiny, pes předsedá a následně se na povel přiřazuje k noze. Překážka je tvořena fošnou cca 30 cm širokou a 300-400 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 180 cm nad zemí s náběhovými žebříky na obou koncích kladiny umístěnými v úhlu 45 stupňů. Příčky žebříků jsou 5 cm široké, vzdálené od sebe 30 cm a mají protiskluzovou úpravu.

Pohyblivá lávka na sudech se provádí jedním směrem. Pes vyskakuje na povel psovoda na překážku a na povel STŮJ se ve směru pohybu v první třetině délky lávky ihned zastavuje, psovod se přiřazuje vedle něho a vydává povel k noze pro pokračování psa v chůzi po překážce, sám jde se psem podél lávky až na její konec. Na konci lávky se pes samostatně zastavuje a seskakuje až na povel psovoda a řadí se na povel k noze k psovodovi do základního postoje. Překážka je tvořena fošnou cca 30 cm širokou a 300 – 400 cm dlouhou, umístěnou na dvou válcích o průměru cca 50 cm. Pohyb fošny na válcích musí být vymezen pevnými zarážkami v rozmezí 10 cm vpřed i vzad.

Kladina sklopná se překonává jedním směrem. Pes na povel psovoda vychází vpřed po kladině, samostatně provede překlopení kladiny a vyčká příchodu psovoda, na jehož úrovni pak překonává zbylou část překážky a následně se za překážkou zastavují v základním postoji. Překážka je tvořena fošnou cca 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na stojanu pod středem kladiny a tvořícím sklopný bod. Fošna je opatřena v celé středové části určené pro náběh a sklopení protiskluzovou úpravou.

Průnik tunelem se provádí jedním směrem. Pes na povel psovoda co nejrychleji pronikne tunelem a po jeho opuštění na druhé straně na povel psovoda uléhá. Na povel rozhodčího jde psovod ke psu a povelem jej posadí k noze. Překážka je tvořena plechovou nebo plastovou rourou cca 300 cm dlouhou o průměru cca 50 cm, která nemusí být rovná.