Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Prováděcí ustanovení pro cviky poslušnosti

 1. Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.
 2. Povely jsou povoleny ústní i posunkové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.
 3. Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (cca 3s), nutné k posouzení dané části cviku.
 4. Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.
 5. Přesuny mezi jednotlivými cviky a překážkami se provádějí na volno se psem u nohy (s výjimkou zkoušky ZZZ, kde mohou být přesuny mezi překážkami na vodítku). Bodové ztráty se uplatňují u navazujícího cviku.
 6. Pro cviky poslušnosti všech druhů zkoušek je povolen jakýkoliv běžný obojek, nesmí však být jakkoli upravovaný, pevně utažený nebo nastaven na stahování.
 7. Pro malá plemena (do 45 cm kohoutkové výšky) platí úprava překážek zkušebního řádu: skok daleký 100 cm, skok vysoký 50 cm, šplh 160 cm, roura pro plazení průměr 35 cm. Pořadatel je povinen tyto úpravy zajistit před nástupem psa malého plemene. V ostatních ustanoveních zkušebního řádu nemají malá plemena žádné úlevy a musí absolvovat předepsané cviky a speciální práce tak, jak to vyžaduje daná zkouška. Pro obří plemena lze akceptovat se souhlasem rozhodčího tunel větších rozměrů za dodržení podmínky, že pes překážku překoná plazením. Možnost využití většího tunelu si domluví s pořadatelem psovod, pořadatel není povinen takový tunel mít standardně k dispozici.  
 8. Standardní rozměry překážek jsou uvedeny u popisu příslušného cviku a v obrazové příloze. Každá překážka musí splňovat princip cviku a odpovídat základnímu technickému nákresu. Pro účely zkoušek záchranářských psů lze u překážek tolerovat takové rozměrové odchylky, kdy překážka stále svou konstrukcí odpovídá popisu a účelu cviku. V rámci zkušebního řádu SZBK ČR lze akceptovat pro provádění shodných cviků (vodorovný žebřík, tunel, pohyblivá lávka na sudech, stůl pro vyslání) též překážky dle Mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy FCI a IRO.
 9. U cviků s překážkami typově shodnými s překážkami obsaženými v Mezinárodním zkušebním řádu pro záchranné psy FCI a IRO je provedení cviku možné i dle aktuálního znění Mezinárodního zkušebního řádu, přičemž není takové provedení bodově penalizováno, pokud se popis provedení takového cviku ve zkušebním řádu SZBK odlišuje, avšak princip je shodný.
 10. U zkoušky ZZZ smí být způsob provedení překážek shodný s provedením u zkoušek základních. Takové provedení není penalizováno.
 11. U cviků s překážkami, kde je požadováno zaujetí polohy za překážkou, nehodnotí se jako chyba, pokud se pes po překonání překážky současně se zaujetím polohy otočí k psovodovi, musí však polohu zaujmout okamžitě a bez dalších kroků směrem k psovodovi.
 12. U zkoušek, kde poslušnost se skládá ze cviků ovladatelnosti, vždy každý pes začíná cvikem ovladatelnost – chůze a končí cvikem odložení.
 13. Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka. Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, pomalé chůzi, poklusu a všech změnách směru pochodu. Psovod dává psu povel při každém vykročení a při změně pohybového rytmu, při zastavení pes samostatně zaujímá základní pozici u nohy psovoda. Obraty čelem vzad provádí psovod vlevo, přičemž pes se může k noze psovoda dostávat obcházením nebo přiřazením zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Rozhodčí vydá psovodovi pokyn k zahájení cviku a poté již psovod se psem provádí cviky ovladatelnosti samostatně, a to tak aby předvedl za chůze min. 2x obrat vpravo, 2x obrat vlevo, 2x obrat čelem vzad a min. 2x zastavení. Každý úsek chůze by měl být dlouhý cca 10 – 25 kroků, přičemž v průběhu některého z těchto úseků se provádí změna rytmu z chůze na klus a pomalý krok (oba rytmy alespoň po cca 8 krocích těsně za sebou bez mezikroků chůze) a zpět do chůze. V případě, že vymezený prostor pro poslušnost neumožňuje dodržet alespoň minimální vzdálenosti pro jednotlivé úseky chůze, lze provést některé úseky kratší než 10 kroků, ale pak alespoň jeden úsek by měl být dlouhý cca 20 - 25 kroků. Při ovladatelnosti na vodítku drží psovod vodítko v levé ruce. Při ovladatelnosti na volno, musí mít psovod vodítko v kapse nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok.
 14. Ovladatelnost psa na vodítku u zkoušky ZZZ se přezkušuje v chůzi včetně všech obratů (bez pomalé chůze a poklusu) a obratů na místě. U této zkoušky smí psovod vydávat povely i při obratech za chůze, na místě a pro zastavení. Při provádění cviku se psovod řídí pokyny rozhodčího.
 15. Průchod rušnou skupinou osob– provádí se jako cvik poslušnosti ve všech stupních zkoušek ZVP, ZLP a ZZS plus v poslušnosti zkoušek ZZP 3 a ZTV 3. Skupina vydává rušivé hluky od zahájení cviku z výchozího bodu po celou dobu, kdy psovod skupinu obchází (proti směru chodu skupiny) až do okamžiku, kdy do skupiny vstoupí a zaujme požadovanou pozici (u 1.stupně do doby vstoupení do skupiny). Skupina se pohybuje v kruhu jako u zkoušek IRO ve směru hodinových ručiček, ale zastavuje, až když psovod do ní vstoupí. Psovod musí obejít skupinu po celém obvodu kruhu, tedy nejméně až do místa, kde obcházení zahájil. Provádění cviku se pro jednotlivé stupně odlišuje a s vyšším stupněm zkoušky se nároky na klid a jistotu psa lehce zvyšují. Podrobný popis provádění cviku je tak uveden v poslušnosti každé jednotlivé zkoušky.
 16. Průchod rušným prostorem při zkoušce ZZZ se provádí jako součást speciálních cviků a spočívá v průchodu skupinou tvořenou čtyřmi osobami, z nichž dvě mají na vodítku psy. Součástí rušné skupiny jsou i dva ohně, vzdálené od sebe 3 m a umístěné na konci skupiny. Před vstupem psovoda se psem do skupiny začne skupina vydávat hlasité zvuky (sirény, frkačky, plechy, klakson), které trvají po celou dobu jeho průchodu tam a zpět. Průchod skupinou se provádí se psem na vodítku, s jedním zastavením při zpětném průchodu v přiměřené vzdálenosti od ohňů, které hoří plamenem bez zbytečného dýmání.
 17. Polohy psa– psovod usměrňuje psa povelem k zaujetí polohy sedni, lehni a stůj. Cvik se prověřuje dvojím provedením každé polohy v pořadí dle volby psovoda. Při zaujímání poloh nesmí docházet ke změně stanoviště psa. U zkoušky ZZZ se cvik provádí v základním postoji se psem u nohy psovoda na vodítku a na povel rozhodčího, přičemž je na úvaze rozhodčího, v jakém pořadí budou polohy prostřídány. U zkoušek ZLP, ZVP a ZZS 1. stupně pes polohy provádí v základním postoji u nohy psovoda bez vodítka, ve 2. stupni těchto zkoušek je pes na začátku cviku umístěn do pozice 2 kroky před psovodem vsedě. Pro ponechání psa v předepsané pozici pro zahájení cviku ve 2.stupni zkoušek je povolen povel pro setrvání. U zkoušek 3. stupně se cvik provádí 10 kroků od psovoda, kde je pes při zahájení cviku umístěn do pozice vleže. Mezi jednotlivými polohami je potřeba dodržet dostatečný interval (cca 3 s) – platí pro všechny varianty provádění cviku. Po přezkoušení poloh se psovod na pokyn rozhodčího vrací ke psu. Posuzuje se klid a pozornost psa při odchodu psovoda a jeho činnost při příchodu a při přiřazení. Při provádění poloh před psovodem jsou povoleny zvukové a/nebo posunkové povely (psovod musí stát na určeném místě vzpřímeně a nesmí se naklánět směrem ke psu).
 18. Štěkání na povelse podle stupně zkoušky liší polohou a umístěním psa. Pes na posunkový a slovní povel minimálně třikrát zaštěká. Při zkoušce ZZZ pes sedí při provádění cviku u nohy psovoda na vodítku. U zkoušek ZLP, ZVP a ZZS 1. stupně pes štěkání provádí v základním postoji u nohy psovoda bez vodítka, ve 2. stupni těchto zkoušek je pes na začátku cviku umístěn do pozice 2 kroky před psovodem vsedě. Pro ponechání psa v předepsané pozici pro zahájení cviku ve 2.stupni zkoušek je povolen povel pro setrvání. U zkoušek 3. stupně se cvik provádí 10 kroků od psovoda, kde je pes při zahájení cviku umístěn do pozice vleže. Při použití posunkového povelu je povoleno trojí kmitnutí prstem / rukou nebo podržet prst v délce cca 3s a poté má být ruka připažena. Setrvání ruky v povelové pozici je posuzováno jako dodatečný povel.
 19. Plížení psase psovodem nebo samostatně je prováděno v úseku 10 kroků na zvukový povel, který lze během plazení dvakrát opakovat. Pokud psovod neplazí společně se psem, prochází úsek vzpřímeně normální chůzí vedle plazícího psa. Po dosažení určené vzdálenosti se psovod zastaví a pes na povel usedne k noze. Během cviku není pes na vodítku. Při provádění cviku pes nesmí se zvedat, válet, štěkat, nebo pokud se plíží současně s psovodem, ho obtěžovat. Je lhostejné, zda pes podsunuje zadní nohy těsně pod břichem nebo je za sebou táhne, lokty zůstávají stále na zemi.
 20. Aport volný předmětu odhozeného psovodemje prováděn na vzdálenost 10-15 kroků.          U vstupní zkoušky ZZZ lze použít libovolný předmět psovoda včetně hračky psa nebo aportovací činky z libovolného materiálu a přiměřené velikosti k velikosti psa. U základních zkoušek lze použít libovolný předmět psovoda včetně aportovací činky s výjimkou hračky. U vyšších stupňů zkoušek musí být použit praktický předmět psovoda (např. bota, peněženka, skládací deštník, PVC příruční baterka bez skla a baterií, cca 40 cm dlouhé lano atd.) Menší vzdálenost než 10 kroků pro odhození aportu nelze připustit. V základním postoji odhazuje psovod předmět bez jakéhokoli dráždění psa. Následně pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a rychle přímým směrem jej přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, dokud mu jej psovod na zvukový povel neodebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na další zvukový povel si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda. Mezi odhozením, vysláním, odebráním, a přiřazením psa k noze musí být dodrženy předepsané (3 s) pauzy.
 21. Aport předmětu odhozeného nebo umístěného pořadatelemse provádí u vrcholových zkoušek přesně podle pokynů rozhodčího. Pořadatel stojící ve vzdálenosti 10-15 kroků od psovoda odhazuje předmět kolmo k ose jeho vyslání nebo umisťuje předmět na předepsaném místě. Psovod vysílá psa k přinesení, až když předmět leží klidně na zemi. V dalším je provedení shodné jako v případě aportu odhozeného psovodem. Jako předmět pořadatele musí být použit praktický předmět (např. bota, peněženka, skládací deštník, PVC příruční baterka bez skla a baterií, cca 40 cm dlouhé lano atd.).
 22. Dlouhodobé odložení psa na místě- cvik trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti. Pes po dobu odložení nesmí měnit polohu, válet se, štěkat ani plazit. Není ale chybou poloha vleže na levém či pravém stehně. Umístění psovoda je dáno druhem zkoušky. Pro odložení jsou vždy vyznačena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy, vzdálenost mezi nimi je 5 kroků. Pro odložení psa je povolen pouze povel „lehni“ (povel „zůstaň“ hodnocen jako povel navíc). Jakákoli pomoc psovoda, neklidné ležení psa, štěkání, případně předčasná změna polohy při příchodu psovoda snižují bodové hodnocení až do známky chybně. Pokud pes sedí nebo stojí, ale neopustí místo odložení, následuje dílčí hodnocení (známka chybně, nejvýše uspokojivě).  Pokud pes změní místo odložení (popolézá, popochází), avšak zůstává ve vzdálenosti do 3m od určeného bodu odložení, následuje dílčí hodnocení (známka chybně).  Vzdálí-li se pes z místa o více jak 3 metry před ukončením cviku č. 6 druhého psa (u ZZZ před ukončením cviku č.3), hodnotí se cvik 0 body. Opustí-li pes místo odložení po ukončení cviku č. 6 druhého psa (u ZZZ po ukončení cviku č.3), obdrží dílčí hodnocení (ve známce chybně).
 23. Klid psa při střelbě- střelba jako představitel nárazového hluku se provádí podle druhu zkoušky při cviku ovladatelnost psa a odložení psa na místě nebo při překonávání pevné kladiny směrem od psovoda. Střelec střílí vždy na pokyn rozhodčího směrem nahoru a ze vzdálenosti ne kratší než 20 m. Při variantě střelby při cviku překonání pevné kladiny se provádí dva výstřely s pauzou trvání 2 – 3 s (ZZP1-2, ZTV 1-2). Při variantě střelby při ovladatelnosti a odložení (ZZZ, ZZP 3 a ZTV 3) se provádí 1 výstřel v průběhu ovladatelnosti a 1 výstřel při cviku odložení (když současně další pes provádí ovladatelnost). Ráže použité pistole je stanovena na 6 - 9 mm. Pořadatel je povinen mít vždy k dispozici náhradní nabitou pistoli. Pokud i přes to selže pistole při provádění cviku, rozhodčí postupuje tak, že při selhání pistole při překonávání nízké kladiny se cvik opakuje. Pokud pes odmítne překonat nízkou kladinu (avšak pes je stále pod kontrolou psovoda) a nedojde k prověření reakce na střelbu, provede se střelba při následující překážce (vodorovný žebřík). Při selhání střelby u chůze, se chůze ve zkrácené podobě opakuje.

U zkoušek ZVP, ZLP, ZZS a speciálních zkoušek se střelba neprovádí. 

 1. Vyslání psa s přivoláním – u základních zkoušek psovod ze základního postoje se psem u nohy vychází přímým směrem. Po 10 krocích vysílá psa posunkovým a zvukovým povelem na cíl vzdálený 30 kroků. U vyšších zkoušek psovod vysílá psa přímo ze základní pozice na cíl vzdálený 40 kroků. Psovod po vyslání zůstává stát v základní pozici. Po dosažení cíle pes na něj vyskakuje a zaujímá některou ze tří poloh (stůj, sedni, lehni). Psovodovi je povoleno při vyslání použít současně se zvukovým povelem i povel posunkový (ukázání pravou paží do směru), avšak setrvání ruky v ukázání směru po celou dobu vyslání k cíli je chybou vedoucí ke snížení známky. Cílová překážka je tvořena pevnou deskou se zaoblenými hranami a s protiskluzovým povrchem (koberec) o rozměrech 100x100 cm, umístěnou na pevné konstrukci 50 cm vysoké se zakrytými boky. Variantním cílem podle druhu zkoušky je člun, saně, kužel apod. Přivolání psa se provádí jako navazující součást cviku vysílání psa na cíl. Psovod na pokyn rozhodčího přivolává psa z cílové překážky povelem „ke mně“, pes předsedá před psovoda a následně přisedá na povel „k noze“. Pokud pes v úvodní části cviku nedosáhne cíle nebo alespoň dvě třetiny určené vzdálenosti v daném směru, nelze ani přivolání hodnotit.
 2. Vyslání psa na dva cíle s přivoláním - u vrcholových zkoušek se vysílání provádí z pevného bodu v základní pozici na dva cíle vzdálené 20 kroků od výchozí pozice a umístěné od sebe 30 kroků. Psovod vysílá psa nejdříve k prvnímu cíli, kde pes zaujme pozici podle povelu psovoda (stůj, sedni, lehni), odtud pak dalším povelem pošle psovod psa k druhému cíli, kde pes opět zaujme pozici podle povelu psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolává povelem „ke mně“, pes předsedá před psovoda a následně přisedá na povel „k noze“. Jako cíle jsou použity dva kužele (variantně podle druhu zkoušky dva čluny u ZVP3, kužele nebo batohy u ZLP3 a ZZS3). Je ponecháno na volbě psovoda, který cíl si vybere pro vyslání jako první, před zahájením cviku sdělí rozhodčímu, v jakém pořadí bude k cílům vysílat. Psovodovi je povoleno otočit se do směru, do kterého psa vysílá, avšak zůstává v základní pozici a nesmí vykročit směrem k cíli. Při vyslání smí psovod použít současně se zvukovým povelem i povel posunkový (ukázání pravou / levou paží do směru) s tím, že může setrvat s rukou v ukázání směru až do dosažení cíle. Aby bylo možné hodnotit dosažení cíle, musí pes být nejdále v okruhu 3 kroků od značky cíle. Poloha zaujatá v místě cíle nemusí být shodná pro obě vyslání. Není chybou, pokud pes polohu zaujímá samostatně bez vydaného povelu psovodem.
 3. Nesení psa s předáním 10 + 10 kroků – cvik se provádí u vrcholových zkoušek. Z určeného stanoviště psovod psa zdvihne do náruče a nese ho 10 kroků přímým směrem, kde psa předá cizí osobě stojící čelem k psovodovi. Osoba přenese psa na vzdálenost 10 kroků dále od psovoda, psovod zatím zůstává stát na místě předání. Po dosažení určené vzdálenosti se osoba se psem ve směru chůze zastaví a postaví psa na zem. Pes u osoby musí setrvat, dokud jej na pokyn rozhodčího psovod nepřivolá povelem „ke mně“. Pes radostně přiběhne, předsedá před psovoda a následně se přiřazuje na povel psovoda „k noze“. U vstupní zkoušky ZZZ se cvik nesení psa provádí v jiné variantě uvedené v popisu zkoušky. Pokud psovod není schopen svého psa unést, provede zvednutí psa ze stolu, jeho nesení a předání další pomocník. Psovod jde až k místu předání psa současně s ním a po předání provede zbytek cviku dle zkušebního řádu.
 4. Volné označení osoby se provádí jako cvik poslušnosti (ZZS 1-3, ZZP3, ZTV3). Cvik má být proveden vždy před nasazením psa na speciální práce a nesmí být u vrcholových akcí prováděn bezprostředně před speciální prací (jako motivační značení). Provádění cviku se pro jednotlivé stupně odlišuje vzdáleností i požadavky na klid psa a prověření jeho chování u osoby. Podrobný popis provádění cviku je tak uveden v poslušnosti každé jednotlivé zkoušky. Označení osoby se hodnotí 10 body, druhá poloviny bodové hodnoty cviku je určena pro hodnocení chování psa při kontaktu s osobou a následné klidové fáze. Pro všechny varianty provedení platí, že pes má provést označení osoby do 3minut od vyslání. Pokud pes cvik neprovede (nedoběhne k osobě ani na dodatečné povely psovoda), přiblíží se psovod se psem na pokyn rozhodčího na cca 1/2 předepsané vzdálenosti, aby pes osobu viděl, a provede opakované vyslání. V takovém případě se cvik hodnotí již jen z 10 b za chování psa při kontaktu s osobou a za označení je 0.
 5. Skok dalekýse provádí jedním směrem, za překážkou psovod zastavuje psa libovolným povelem (STŮJ, SEDNI, LEHNI nebo ZŮSTAŇ) a na pokyn rozhodčího jde ke psu a následně jej přiřazuje k noze. U zkoušky ZZZ smí psovod jít současně s vysláním psa podél překážky a po překonání překážky se pes na povel přiřazuje k noze psovoda. Překážka sestává z pevných postranic a mezi nimi napnutými pružnými gumovými lany, přes které pes skáče. Překážka je 20 cm vysoká, 100 cm široká a 150 cm dlouhá s nastavitelnou vzdáleností pomocí gumových lan pro skok dlouhý 100 – 150 cm podle druhu zkoušky.
 6. Skok vysokýse provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa ke skoku, za překážkou jej zastavuje libovolným povelem (STŮJ, SEDNI, LEHNI nebo ZŮSTAŇ) a na pokyn rozhodčího jde ke psu a následně jej přiřazuje na povel k noze. Při variantě se zpětným provedením skoku zůstává psovod stát ve výchozí pozici, vysílá psa vpřed a po překonání překážky jedním směrem dává psovod psu ihned slovní povel pro zpětný skok, pes předsedá před psovoda a následně se na povel přiřazuje k noze. Při přeskoku se pes nesmí překážky dotýkat. Překážku tvoří plná, pevná stěna o celkové výšce 80 cm včetně horní pružné části (kartáče, proutí) a šířce 100 cm.
 7. Šplh psase provádí rovněž jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Pro překonání jedním směrem psovod vysílá psa ke šplhu a současně vychází se psem a jde podél překážky, za překážkou psa zastavuje povelem k noze. Při variantě se zpětným provedením zůstává psovod stát ve výchozí pozici, vysílá psa vpřed a po překonání překážky jedním směrem dává psovod psu ihned slovní povel pro zpětný šplh, pes předsedá před psovoda a následně se na povel přiřazuje k noze. Překážka typu A je vysoká buď 160 cm, nebo 180 cm podle druhu zkoušky a je tvořena dvěma dřevěnými stěnami širokými 100 – 150 cm, spojenými v horní části tak, aby spodní okraje byly od sebe vzdáleny 210 cm pro nižší variantu a 120 cm pro vyšší. Horní část překážky musí být překryta pruhem koberce či podobného pevného materiálu, aby nemohlo ve spoji obou částí dojít ke zranění tlapky psa. Povrch obou šikmých stěn je opatřen protiskluzovou úpravou a ve vzdálenosti 30 cm příčnými lištami poskytujícími při šplhu oporu.
 8. Kladina pevnáse také provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa vpřed a jde souběžně s ním, nebo zůstává stát ve výchozí pozici, vysílá psa a po překonání překážky jedním směrem mu dává povel pro zpětné překonání kladiny, pes předsedá a následně se přiřazuje na povel k noze. Překážka je tvořená fošnou cca 30 cm širokou a 300 – 400 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 100 cm nad zemí s náběhovými prkny dlouhými cca 300 cm. Náběhová prkna jsou opatřena protiskluzovou úpravou.
 9. Vodorovný žebříkse provádí jedním směrem. Pes je povelem vyslán vpřed a v okamžiku, kdy překoná náběhové prkno a vstoupí všema nohama na příčky, vychází psovod za ním a jde podél překážky. Na konci překážky se pes samostatně zastavuje a psovod jej na pokyn rozhodčího sundává dolů a na povel přiřazuje k noze do základního postoje. Překážka je tvořena dřevěným žebříkem cca 30 cm širokým a 300 cm dlouhým, umístěným na pevném stojanu 50 cm nad zemí s 5 cm širokými příčkami vzdálenými od sebe 30 cm a s náběhovým prknem v úhlu cca 45 stupňů opatřeným protiskluzovou úpravou.
 10. Kladina vysoká se žebříkyse provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa vpřed a jde souběžně s ním, nebo zůstává stát ve výchozí pozici, vysílá psa a po překonání překážky jedním směrem mu dává povel pro zpětné překonání kladiny, pes předsedá a následně se na povel přiřazuje k noze. Překážka je tvořena fošnou cca 30 cm širokou a 300-400 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 180 cm nad zemí s náběhovými žebříky na obou koncích kladiny umístěnými v úhlu cca 45 stupňů. Příčky žebříků se zkosenou hranou, na kterou pes došlapuje, skloněné souběžně s bočnicí, jsou 5 cm široké, vzdálené od sebe 30 cm a mají protiskluzovou úpravu.
 11. Pohyblivá lávkana sudech se provádí jedním směrem. Pes vyskakuje na povel psovoda na překážku a na povel STŮJ se ve směru pohybu v první třetině délky lávky ihned zastavuje, psovod se přiřazuje vedle něho a vydává povel k noze pro pokračování psa v chůzi po překážce, sám jde se psem podél lávky až na její konec. Na konci lávky se pes samostatně zastavuje a seskakuje až na povel psovoda a řadí se na povel k noze k psovodovi do základního postoje. U zkoušky ZZZ smí psovod jít současně s vysláním psa podél překážky a dále provádí se psem na povel požadované zastavení v první třetině lávky, na povel pokračuje v překonání překážky bez dalšího zastavení a po seskočení se pes na povel přiřazuje k noze psovoda. Překážka je tvořena fošnou cca 30 cm širokou a 300 – 400 cm dlouhou, umístěnou na dvou válcích o průměru cca 50 cm. Pohyb fošny na válcích musí být vymezen pevnými zarážkami v rozmezí 10 cm vpřed i vzad.
 12. Kladina sklopnáse překonává jedním směrem. Pes na povel psovoda vychází vpřed po kladině, samostatně provede překlopení kladiny a vyčká příchodu psovoda, na jehož úrovni pak překonává zbylou část překážky a následně se za překážkou zastavují v základním postoji. U zkoušky ZZZ smí psovod jít současně s vysláním psa podél překážky, dále provádí cvik již shodně. Překážka je tvořena fošnou cca 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na stojanu pod středem kladiny a tvořícím sklopný bod. Fošna je opatřena v celé středové části určené pro náběh a sklopení protiskluzovou úpravou.
 13. Průnik tunelemse provádí jedním směrem. Pes na povel psovoda co nejrychleji pronikne tunelem a po jeho opuštění na druhé straně na povel psovoda uléhá. Na povel rozhodčího jde psovod ke psu a povelem jej posadí k noze. U zkoušky ZZZ smí psovod jít současně s vysláním psa podél překážky a po opuštění tunelu se pes na povel přiřazuje k noze psovoda (zaujetí pozice lehni / sedni u nohy psovoda po opuštění tunelu psem, není to chybou). Překážka je tvořena plechovou nebo plastovou rourou cca 300 cm dlouhou o průměru cca 50 cm, která nemusí být rovná. Variantně lze použít ve shodných rozměrech i agility tunel z odolného PVC (bez rukávu).

Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce