Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Základní prováděcí ustanovení pro speciální cviky

 1. Terén pro vyhledávání v každém druhu zkoušky musí být vždy zřetelně vyznačen. Kde nejsou dostatečné přírodní hranice (cesta, alej, potok, rozhraní lesa), musí být použity značky nebo vytyčovací pásky, při lavinových pracích terče nebo žluté praporky, na vodní ploše bójky, při snížené viditelnosti a za tmy světelné body. U zkoušek, kde je předepsáno / povoleno použití GPS navigace, je terén vymezen podle zadaných souřadnic. V sutinách je v rozměrech terénu nutno pamatovat na sčítání ploch různých podlaží nebo úrovní (sklepy, patra, propadlé stropy, dutiny v sutině apod.)
 2. Terén pro vyhledávání musí být v souladu s požadavky daného druhu zkoušky a musí v něm být k dispozici nejméně dvojnásobek každého typu adekvátních úkrytů pro daný druh a stupeň zkoušky. Pokud nebude tato podmínka dodržena, má rozhodčí právo zkoušky neposoudit.
 3. Prostor pro průzkum terénu musí být takový, aby činnost psa byla zcela přesvědčivá. Přírodní terén musí obsahovat houštiny a porost pro člověka obtížně prostupný (stoupající náročnost a obtížnost terénu směrem k vyšším stupňům zkoušky). Prostor imitující budovy po zemětřesení či výbuchu musí obsahovat dostatek nahromaděného materiálu a pestrou škálu úkrytů  (stoupající náročnost a obtížnost terénu směrem k vyšším stupňům zkoušky jak s ohledem na pohyb psů, tak i ve vztahu k úkrytům).
 4. Pro orientační vyměřování ploch k prohledání a vzdáleností se počítá délka kroku = 0,7 m.
 5. Speciální cvik se u všech stupňů ZZP, ZTV, ZLP, ZZS a zkoušek typu cadaver provádí dvakrát, vždy s různými osobami (subjekty) a v různých terénech. Pouze u zkoušky ZZP 1 je možné pro obě prohledání použít tentýž terén, avšak pokaždé s jiným místem vstupu do terénu a pro každého účastníka s jinými úkryty než při prvním prohledání.
 6. Počet pohřešovaných osob (subjektů) je v obou terénech ukryt v psovodům neznámém poměru. Žádný figurant by neměl být pro stejného psa použit dvakrát. Hledané osoby v úkrytech nesmí být zjistitelné zrakem. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby v daném terénu nalézá.
 7. Psovod se pohybuje terénem v závislosti na druhu a stupni zkoušky podle vlastní volby na základě předem stanovené taktiky nebo dle pokynů rozhodčího. Rozhodčí může svým pokynem pohyb psovoda v terénu vymezit, především s ohledem na druh a stupeň zkoušky, bezpečnost psovoda a obtížnost terénu. Pro práci v noci je psovod vybaven čelovou svítilnou, ruční svítilna není dovolena.
 8. Pes může být zcela odstrojen nebo vybaven obojkem, rolničkou, příp. ochrannými návleky na nohách a pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj. U všech typů zkoušek terénního vyhledání smí být pes vybaven GPS obojkem. Jakýkoliv jiný typ obojku s elektrickým ovládáním není povolen. U všech typů zkoušek v sutinovém vyhledání je doporučeno nasazení psa bez obojku (dečka ani postroj nejsou povoleny). Při použití obojku vybaveném rolničkou nebo světlem musí být obojek s bezpečnostním uvolňovacím mechanismem.
 9. Na speciální práce nastupují psovodi v dlouhých rukávech a nohavicích a s pohotovostní ledvinkou (batohem) se základní povinnou výbavou, do sutin s přilbou opatřenou čelovou svítilnou, rukavicemi a pevnou obuví. Bez předepsaného oděvu a výbavy nelze psovody ke zkouškám nebo závodu připustit.
 10. Při nočních pracích smí psovod používat pouze čelovou svítilnu pro svoji osobní bezpečnost (nesmí nasvícením pomáhat psovi). Pes je na obojku pod krkem vybaven stejnou svítilnou nebo má světelný obojek, aby byl zajištěn jeho bezpečný pohyb terénem.
 11. Se základní povinnou výbavou v pohotovostní ledvině (batohu) je psovod povinen nastoupit vždy na speciální práce. Rozšíření výbavy je pak na rozhodnutí psovoda.

Základní povinná výbava obsahuje:

 • Láhev s pitnou vodou
 • Píšťalka
 • Nůž
 • Čelová svítilna pro psovoda (pokud není umístěna na ochranné přilbě)
 • Světelný obojek nebo světelný zdroj na obojku pro psa
 • Ochranná botička pro psa
 • Náhradní vodítko na psa
 • Základní zdravotnický materiál / lékárnička (pár pryžových chirurgických rukavic,

obvaz hotový, škrtidlo pryžové, desinfekce, izotermická fólie)

 1. Na vodní práce je psovod vybaven neoprénem nebo záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni pořadatelé ve člunech. Pes musí být vybaven postrojem určeným pro vodní práce. Na úvaze psovoda je použití plovací vesty pro psa.
 2. Záchranná četa je nejvýše čtyřčlenná včetně vedoucího terénu nebo akce, pohybuje se v terénu v souladu s ustanovením daného typu a stupně zkoušky a její způsob pohybu se pro jednotlivé psy při akci nesmí měnit.
 3. Použité úkryty u sutinových prací by měly být od sebe vzdáleny minimálně 10 kroků, a pokud nejsou použity znovu, musí být za předpokladu, že to je technicky možné, ponechány natolik odkryté, aby je další pracující pes mohl dostatečně prozkoumat.
 4. Nalezený figurant u základních zkoušek terénního vyhledání zpravidla opouští podle pokynů rozhodčího úkryt a prohledávaný prostor ihned po nálezu. U zkoušek sutinových, lavinových a u zkoušek vyšších a vrcholových terénního vyhledání není toto vyžadováno.
 5. Nalezení osob (subjektů) – na základě značení psem psovod oznamuje vysílačkou nález, na pokyn rozhodčího jde ke psu, kde upřesní místo a druh nálezu. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v práci. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Subjekty nalezené psovodem nelze uznat. Je ponecháno na uvážení rozhodčího, zda po nalezení všech hledaných subjektů může psovod práci ukončit, nebo zda nechá tým v terénu v rámci časového limitu ještě po nějakou dobu pracovat, aby si ověřil vytrvalost a chuť psa pro hledání.
 6. Při nenalezení některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku chybně. Pokud k této chybě došlo v prvním terénu speciálních prací, není tým rozhodčím připuštěn k prohledání druhého terénu. Pouze na výcvikových akcích (závodech) může být v takové situaci tým připuštěn k prohledání druhého terénu, avšak bez ohledu na celkem získané body musí být hodnocen známkou chybně.
 7. Při označení falešného úkrytu je práce psa ihned ukončena s dosud dosaženými body a nelze splnit limit pro zapsání zkoušky. Pes obdrží celkové hodnocení ve známce chybně. Falešné značení je nutné uvádět v soupisce v kolonce poznámka u daného psa.
 8. Pouze na výcvikových akcích (závodech) může pes i po označení falešného úkrytu pokračovat v práci, avšak za první falešné značení jsou mu z celkového hodnocení odečteny body v hodnotě označení jednoho subjektu. Při druhém falešném značení dochází opět k odečtu bodů v hodnotě označení jednoho subjektu a práce psa ve speciálních pracích je definitivně ukončena. Nelze tedy nastoupit do druhého terénu, pokud ke dvojímu falešnému značení došlo již v průběhu práce v prvním terénu. V případě falešného značení nelze v žádném případě bez ohledu na dosažené body na výcvikových akcích (závodech) splnit limit zkoušky. Falešné značení je nutné uvádět v soupisce akce v kolonce poznámka u daného psa.
 9. Při kontaktu psa s figurantem, který rozhodčí po konzultaci s figurantem vyhodnotí jako agresivitu, dochází k okamžité diskvalifikaci, tudíž i ke ztrátě všech dosud dosažených bodů.
 10. Za opuštění terénu vedoucí k ukončení práce psa se považuje cílené vzdálení z prostoru (např. za zvěří) nebo opakované vybíhání přes 20 kroků mimo hranice terénu způsobené nekázní, které po dvou napomenutích může rovněž vést k ukončení disciplíny. Chybou je však i přílišná vazba na psovoda ústící v neochotu k vybíhání. Prohledávání musí být živé, ovladatelné, s patrnou snahou o splnění účelu cviku.
 11. Pokud pes při zkoušce terénního vyhledání označí osobu mimo vyznačený terén (osoba nepatří mezi figuranty, avšak nacházela se v pachové dostupnosti od psa) a psovod nález správně vyhodnotí a ohlásí, nebude opuštění terénu penalizováno a nebude hodnoceno jako „falešný“ nález, psovod si může vyzvednout psa, avšak časový limit pro prohledání terénu nelze v takovém případě navýšit a osoba nebude započtena mezi hledané subjekty.
 12. Rozhodčí je povinen ukončit práci psa i v případě, kdy pes ztratil zájem o práci a je psovodem k činnosti nucen povely. Rozhodčí nemá povinnost v takovém případě čekat na vypršení časového limitu. Naopak při vypršení časového limitu na stopě, kdy pes intenzivně pracuje v posledním úseku, je dovoleno nechat psa dojít do konce. Stejně tak lze citlivě ponechat psa dokončit označení osoby, pokud na jejím dohledání v době vypršení časového limitu intenzivně a viditelně pracuje.
 13. Označení osob – účelem cviku je, aby pes všechny nalezené subjekty svým chováním samostatně co nejpřesněji a nejpřesvědčivěji označil, bez jakéhokoli pobízení či dalších povelů psovoda. Označování osoby je možné štěkáním, nálezkou nebo volným značením. Štěkání může být ve sněhu nebo na sutině doprovázeno i hrabáním. Způsob označování osoby psem hlásí psovod rozhodčímu při hlášení před zahájením práce. V případě volného značení nalezené osoby, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa.  Pokud však pes nalezenou osobu označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení ve známce maximálně uspokojivě. U zkoušky ZZZ lze u speciálního cviku přímé označení volně ležící osoby akceptovat též  přesvědčivé označení polohou (především u psů stopařů, kteří stejným způsobem značí i osobu na konci stopy.) 
 14. Nalezené osoby pes nesmí napadat ani od nich odbíhat. Ukryté osoby nesmí psa v průběhu cviku na sebe upozorňovat, vybízet ke štěkání nebo jinému způsobu značení či ovlivňovat jeho setrvání na místě. Pokud pes označuje úkryt pomocníka štěkáním, musí setrvat na místě a vytrvale štěkat až do příchodu psovoda. Pokud pes jedenkrát opustí místo značení nalezené osoby, ale samostatně se k němu před příchodem psovoda opět vrátí, pohybuje se hodnocení označení maximálně ve známce uspokojivě. Pokud pes odchází z místa nálezu opakovaně, je označení hodnoceno ve známce chybně. Nevrátí-li se pes samostatně k osobě zpátky, udělí se za označení 0 bodů.
 15. Po označení osoby psem a nahlášení nálezu psovodem, smí jít psovod na pokyn rozhodčího ke psu, v případě značení nálezkou nebo volným značením se smí za psem vydat k místu nálezu. Po identifikaci místa a typu nálezu smí psovod na pokyn rozhodčího dojít pro psa nebo si jej z bezprostřední vzdálenosti přivolat. Přivolání psa od úkrytu na vzdálenost není povoleno, pokud není z bezpečnostních důvodů výjimečně v ojedinělých případech povoleno.
 16. Hledané vzorky pachu(cadaver) musí být nalézány a označovány psem naprosto samostatně, bez jakéhokoli pobízení či dalších povelů psovoda. Vzorky cadaveru pes označuje štěkáním, hrabáním, zaujetím některé z poloh, případně kombinací všech možností. Hodnotí se výrazně přesnost a intenzita značení, pokud však pes při značení cadaveru neštěká, nemůže za intenzitu značení obdržet známku výborně. Výjimkou je označení cadaveru v pobřežním pásmu u zkoušek vodních prací a označení cadaveru u zkoušek lavinových, kde lze velmi intenzivní samostatné hrabání v místě nálezu hodnotit známkou výborně i bez štěkání. U všech zkoušek je pro značení vzorku lidského pachu přípustné též značení nálezkou nebo volným značením, přičemž bezchybné provedení lze hodnotit ve známce výborně. Aportování u vzorků lidského pachu však není přípustné. U těch zkoušek, jejichž speciální práce obsahuje současně vyhledání živých osob i cadaveru, jsou pro každý druh nálezu přípustné jiné způsoby značení (např. označení živé osoby nálezkou a cadaveru štěkáním či hrabáním), avšak tyto rozdílné způsoby značení musí psovod včas před zahájením práce oznámit rozhodčímu.
 17. Označení předmětů a osoby na stopě je dovoleno provést některou z níže uvedených variant způsobů označení. Způsob označení předmětů a osoby hlásí psovod rozhodčímu před stopou. Pokud však pes nalezené předměty nebo nalezenou osobu označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení ve známce maximálně uspokojivě. Při označování předmětů nebo osoby polohou, musí pes setrvat u nalezeného předmětu nebo u nalezené osoby až do příchodu psovoda v pozici vleže, vsedě nebo ve stoje (nemusí být pozice u všech nálezů shodná). Pes musí pozici zaujmout okamžitě a samostatně, u nalezené osoby se musí chovat klidně a neobtěžovat ji. Nález a označení předmětu i osoby psovod oznamuje zvednutím ruky a teprve na pokyn rozhodčího smí jít ke psu. Předměty poté zvednutím ukazuje rozhodčímu a ponechá si je u sebe až do ukončení stopy, kdy pak předměty odevzdá rozhodčímu. U nalezené osoby po jejím označení provede psovod na pokyn rozhodčího její vyproštění a osobu odvede k rozhodčímu. Agresivní chování u nalezené osoby znamená diskvalifikaci. Neoznačení osoby na konci stopy znamená celkové nesplnění disciplíny.
 18. Předměty na stopě je možné označovat polohou (vsedě / vleže / ve stoje, přičemž nemusí být pozice u všech nálezů shodná), aportováním nebo uchopením a setrváním na místě. Pokud pes označuje nalezené předměty uchopením, může je buď aportovat k psovodovi, nebo s nimi setrvat na místě v určité poloze. Střídání aportování nebo setrvání na místě u rozličných předmětů v průběhu stopy není chybou, avšak nalezený předmět musí pes v obou případech vždy bez váhání a samostatně uchopit.
 19. Osobu na stopě je možné označovat štěkáním, polohou nebo nálezkou. Při označování nalezené osoby štěkáním je vyžadováno samostatné a dostatečné značení u osoby až do příchodu psovoda ke psu, kombinace štěkání psa se zaujetím polohy např. vleže není chybou. Označování nalezené osoby na stopě nálezkou se řídí obdobnými pravidly jako u dalších kategorií pachových prací. Nálezku musí mít pes upnutou na krku již při uvedení na stopu.

Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce