Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,8 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022

ZZS1 - zkouška záchranného stopování 1. stupeň

Zkouška záchranného stopování 1.stupně je základní zkouškou kategorie stop podle zkušebního řádu pro záchranné psy. Smyslem zkoušky je sledováním stopy nalézt a označit ztracenou osobu. Pes musí úspěšně vypracovat dvě stopy s různými osobami a různé obtížnosti.

Obě stopy se při zkoušce ZZS1 vypracovávají ve dne. Pořadí stop nelze měnit. Každá z těchto stop musí být kladena jinou osobou.

1. STOPA:

600 m (cca 850 kroků) dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky,  2x lomená (1. v pravém a 2. v ostrém úhlu) přetínající polní cestu a pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.), s označeným začátkem a uzavřeným sáčkem / sklenicí s předmětem kladeče k nasumování, s osobou kladeče na konci stopy. Stáří stopy 60 min. Časový limit pro vypracování je 20 minut.

2.STOPA:

300 m (cca 425 kroků) dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s označeným začátkem a uzavřeným sáčkem / sklenicí s předmětem kladeče k nasumování, kladená bez ohledu na terénní překážky a pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.), s osobou kladeče na konci stopy. Stáří stopy 120 min. Časový limit pro vypracování je 15 minut.

Stopy se mohou zvedat s minimální pauzou 2 hodiny mezi sebou.

Označení předmětů a osoby je dovoleno provést některou z níže uvedených variant způsobů označení. Způsob označení předmětů a osoby hlásí psovod rozhodčímu před stopou. V případě volného značení nalezené osoby, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa, v případě značení osoby nálezkou, oznámí, kdy psu nálezku nasadí.

Pokud však pes nalezené předměty nebo nalezenou osobu označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení maximálně ve známce uspokojivě.

Při označování předmětů nebo osoby polohou, musí pes setrvat u nalezeného předmětu nebo u nalezené osoby až do příchodu psovoda v pozici vleže, vsedě nebo ve stoje (nemusí být pozice u všech nálezů shodná). Pes musí pozici zaujmout okamžitě a samostatně, u nalezené osoby se musí chovat klidně a neobtěžovat ji.

Předměty je možné označovat polohou, aportováním nebo uchopením a setrváním na místě.

Pokud pes označuje nalezené předměty uchopením, může je buď aportovat k psovodovi, nebo s nimi setrvat na místě v určité poloze. Střídání aportování nebo setrvání na místě u rozličných předmětů v průběhu stopy není chybou, avšak nalezený předmět musí pes v obou případech vždy bez váhání a samostatně uchopit.

Osobu je možné označovat štěkáním, polohou nebo nálezkou. Při označování nalezené osoby štěkáním je vyžadováno samostatné a dostatečné značení u osoby až do příchodu psovoda ke psu, kombinace štěkání psa se zaujetím polohy např. vleže není chybou.

Označování nalezené osoby na stopě nálezkou psa se řídí obdobnými pravidly jako u dalších kategorií pachových prací. Nálezku musí mít pes upnutou na krku již při uvedení na stopu

Rozhodčí je povinen stopování ukončit při ovlivňování psa vodítkem nebo nevhodnými povely, křičením, po předcházejícím napomenutí podmíněném srážkou bodů. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa a při opuštění trasy stopy více jak na 10 metrů. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.

Osoba na stopě leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Při první stopě leží volně na podložce, při druhé je zahalena včetně hlavy ve vlastní pokrývce. Nesmí být zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději v době uvedení psa k začátku stopy. Agresivní chování psa u nalezené osoby znamená diskvalifikaci. Neoznačení osoby na konci stopy znamená celkové nesplnění disciplíny.

Předměty na stopě jsou praktické předměty denní potřeby (např. rukavice, ponožka, nůž, brýle, peněženka, doklady, pouzdro na brýle, šátek, hřeben aj.).

Při chybném označení předmětu, které psovod potvrdí zvednutím ruky, následuje odpovídající bodová srážka v hodnotě bodů za 1 předmět. Pokud si pes lehne v místě, kde se žádný předmět nenachází a psovod toto chování nenahlásí jako označení předmětu, a dá psovi pokyn k další práci, je toto ohodnoceno dílčí bodovou srážkou. Každý nenalezený předmět se hodnotí 0 body. Za nenalezený předmět je považován i předmět, který nebyl psem označen samostatně.

 

ZZS1 POSLUŠNOST – doplňující ustanovení

Provádění cviků poslušnosti se řídí prováděcími ustanoveními pro cviky poslušnosti s upřesněními odpovídajícím základnímu stupni zkoušky. Poslušnost je zaměřena na cviky pro praktickou ovladatelnost psa při záchranných pracích. Cviky se provádějí na vhodné ploše způsobilé pro chůzi a cviky psa (přiměřeně rovná plocha), mohou se provádět i na cvičišti. Cvik ovladatelnosti a průchod skupinou osob se provádí se psem na vodítku. Pro cvik vysílání na cíl s přivoláním se u zkoušek záchranného stopování použije jako cíl kužel nebo batoh umístěný v předepsané vzdálenosti. 

Rušivé nárazové hluky v podobě střelby se při zkouškách záchranného stopování neprovádějí.

Průchod rušnou skupinou osob. Skupina volně se pohybujících 4 osob v určeném prostoru se baví a situace je doprovázena rušivými zvuky (sirény, řehtačky aj.).  Prostor tvoří kruh o průměru cca 4 m, osoby při pohybu musí dodržovat vzdálenost min. 0,5 m od psa. Psovod skupinu se psem 1x obejde, pak vstoupí dovnitř a bez zastavení skupinu opustí a vrátí se podle pokynu rozhodčího na výchozí stanoviště. Skupina se nachází pouze po dobu cviku č.2 v prostoru poslušnosti cca 10-15 kroků od stanoviště psovoda odloženého psa, po provedení průchodu prostor vždy opouští.

Volné označení osoby se provádí jako cvik poslušnosti a vždy musí být prováděn před nasazením psa na speciální cviky. Psovod se psem přicházejí na pokyn rozhodčího na jím určené stanoviště, ve vzdálenosti 15 kroků před nimi leží osoba zakrytá ve vlastní přikrývce (hlava není zakryta). Pes nesmí vidět osobu uléhat, avšak osoba se nachází viditelně na volném prostranství. Na pokyn rozhodčího psovod vysílá psa k označení z místa v dané vzdálenosti, které si může určit sám. Pes musí osobu přesvědčivě označit. Na pokyn rozhodčího psovod vyzvedne psa u osoby a odloží jej ve vzdálenosti 3 - 5 kroků od osoby (pes leží nebo sedí). Poté jde k osobě, osloví ji a provede s ní krátký rozhovor. Na základě zjištění skutečností o osobě (jméno, zdraví) nahlásí nález osoby rozhodčímu. Na pokyn rozhodčího psovod osobu postaví a společně s ní jde ke psu (nebo psa povelem uvolní z pozice odložení a přivolá si ho k noze). Psovod si psa připoutá na vodítko a nalezenou osobu společně doprovodí k rozhodčímu, aniž by pes osobu obtěžoval. Označení osoby se hodnotí 10 body, druhá poloviny bodové hodnoty cviku je určena pro hodnocení chování psa při kontaktu s osobou a následné klidové fáze.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZZS1

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZZS1 celkem 300 bodů

Aktuální informace
Zhodnocení přípravy na praxi
Základním předpokladem k tomu, aby pes mohl být na praktický zásah povolán, je složení atestační zkoušky Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR. Letošní rok byl v tomto směru pro svazové psovody vůbec nejúspěšnější.
7.11.2022 01:00

Zoom event, Sunday, November 27th 2022, on 10:00 - 13:00 (Belgium hour)
Seminář na téma vystupování psovodů a psů na MS FCI a provádění jednotlivých disciplín MS FCI družstev
12.10.2022 16:44

nejvyšší svazové vyznamenání za záchranu lidského života
Slavnostní večer při mistrovství republiky dne 8.10.2022 byl exkluzivní příležitostí pro předání nejvyššího vyznamenání SZBK ČR, a to Záchranářský kříž za záchranu lidského života.
10.10.2022 22:36

on-line přenos z akce 7.-9.10.2022
Jako již tradičně je spuštěn on-line přenost z 41. Mistrovství republiky záchranných psů SZBK ČR.
5.10.2022 17:25

... přejít na aktuality
Nejbližší akce
    Sobota 10. prosinec
    Zkoušky ZZP2
    (06 ZBK) - Chomutov - Březenecká