Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,6 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022, revize schválená Plénem SZBK ČR dne 29.1.2023

ZZS3 - zkouška záchranného stopování 3.stupeň

Zkouška záchranného stopování 3.stupně je vrcholovou zkouškou kategorie stop podle zkušebního řádu pro záchranné psy. Pes musí vypracovat dvě tvarem i terénem obtížné 3h stopy, ztížené vyhledáním začátku stop podle identifikačního předmětu ztracené osoby, rozlišením stopy z indiferentních stop i křížením v průběhu stopy.

Obě stopy jsou kladené jedním kladečem, jehož si psovod při zahájení akce vylosuje. Kladeči jsou pro účely losování i průběh zkoušky označeni neutrálním číslem.

Obě stopy se vypracovávají ve dne, pořadí stop nelze měnit.

1. STOPA:

1000 m (cca 1400 kroků) kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 4x lomená (objeví se všechny typy lomů, tedy pravoúhlý, ostrý, tupý a oblouk bez určeného pořadí), pokrývající různorodé terény (nejméně dva typy přírodních terénů; např. osení, les, oranice, louka), s vyhledáním stopy rozlišením tří stop, které protínají vytyčený prostor 15 x 20 m (cca 20x30 kroků), s předmětem kladeče k nasumování uloženým v uzavřeném sáčku / sklenici mimo vytyčený prostor. Současně s kladečem projdou vytyčeným prostorem dva pomocníci, nesmí zde však stopu překřížit a nesmí projít blíže než 5 m od stopy kladeče. Oba tito pomocníci poté v průběhu délky stopy nezávisle na sobě tuto jednou překříží (nejdříve 200 kroků od začátku stopy a ne v bezprostřední blízkosti předmětů).  Stáří stopy 180 min. Časový limit pro vypracování je 45 minut.

2.STOPA:

500 m (cca 700 kroků) dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, předem neznámého tvaru, kladená v různorodém terénu bez ohledu na terénní překážky, část stopy je vedená po lesní / polní cestě a dále ve svém průběhu tuto cestu ještě jednou kříží (křížení nemusí být kolmé). Po cestě do 15 minut od položení projdou společně tři indiferentní osoby s nesouhlasným pachem stopy. Začátek stopy pes vyhledává po nasumování předmětu kladeče rozlišením tří stop na úseku dlouhém 15 m (cca 20 kroků). Předmět k nasumování je uložen v uzavřeném sáčku / sklenici vedle úseku pro vyhledání začátku. Prostor pro vyhledání začátku stopy nesmí být na cestě ani v její bezprostřední blízkosti. Stáří stopy 180 min. Časový limit pro vypracování je 30 minut.

Stopy se mohou zvedat s minimální pauzou 2 hodiny mezi sebou.

Označení předmětů a osoby je dovoleno provést některou z níže uvedených variant způsobů označení. Způsob označení předmětů a osoby hlásí psovod rozhodčímu před stopou. V případě volného značení nalezené osoby, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa, v případě značení osoby nálezkou, oznámí, kdy psu nálezku nasadí.

Pokud však pes nalezené předměty nebo nalezenou osobu označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení maximálně ve známce uspokojivě.

Při označování předmětů nebo osoby polohou, musí pes setrvat u nalezeného předmětu nebo u nalezené osoby až do příchodu psovoda v pozici vleže, vsedě nebo ve stoje (nemusí být pozice u všech nálezů shodná). Pes musí pozici zaujmout okamžitě a samostatně, u nalezené osoby se musí chovat klidně a neobtěžovat ji.

Předměty je možné označovat polohou, aportováním nebo uchopením a setrváním na místě.

Pokud pes označuje nalezené předměty uchopením, může je buď aportovat k psovodovi, nebo s nimi setrvat na místě v určité poloze. Střídání aportování nebo setrvání na místě u rozličných předmětů v průběhu stopy není chybou, avšak nalezený předmět musí pes v obou případech vždy bez váhání a samostatně uchopit.

Osobu je možné označovat štěkáním, polohou nebo nálezkou. Při označování nalezené osoby štěkáním je vyžadováno samostatné a dostatečné značení u osoby až do příchodu psovoda ke psu, kombinace štěkání psa se zaujetím polohy např. vleže není chybou.

Označování nalezené osoby na stopě nálezkou psa se řídí obdobnými pravidly jako u dalších kategorií pachových prací. Nálezku musí mít pes upnutou na krku již při uvedení na stopu

Rozhodčí je povinen stopování ukončit při ovlivňování psa vodítkem nebo nevhodnými povely, křičením, po předcházejícím napomenutí podmíněném srážkou bodů. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa a při opuštění trasy stopy více jak na 10 metrů. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.

Osoba na stopě leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Při první stopě leží volně na podložce, při druhé je zahalena včetně hlavy ve vlastní pokrývce. Nesmí být zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději v době uvedení psa k začátku stopy. Agresivní chování psa u nalezené osoby znamená diskvalifikaci. Neoznačení osoby na konci stopy znamená celkové nesplnění disciplíny.

Předměty na stopě jsou praktické předměty denní potřeby (např. rukavice, ponožka, nůž, brýle, peněženka, doklady, pouzdro na brýle, šátek, hřeben aj.).

Při chybném označení předmětu, které psovod potvrdí zvednutím ruky, následuje odpovídající bodová srážka v hodnotě bodů za 1 předmět. Pokud si pes lehne v místě, kde se žádný předmět nenachází a psovod toto chování nenahlásí jako označení předmětu, a dá psovi pokyn k další práci, je toto ohodnoceno dílčí bodovou srážkou. Každý nenalezený předmět se hodnotí 0 body. Za nenalezený předmět je považován i předmět, který nebyl psem označen samostatně.

 

ZZS3 POSLUŠNOST – doplňující ustanovení

Provádění cviků poslušnosti se řídí prováděcími ustanoveními pro cviky poslušnosti s upřesněními odpovídajícím vrcholovému stupni zkoušky. Poslušnost je zaměřena na cviky pro praktickou ovladatelnost psa při záchranných pracích. Cviky se provádějí na vhodné ploše způsobilé pro chůzi a cviky psa (přiměřeně rovná plocha), mohou se provádět i na cvičišti. Pro cvik vysílání na cíl s přivoláním se u zkoušek záchranného stopování použijí jako cíle kužele nebo batohy umístěné v předepsané vzdálenosti. U vrcholových zkoušek pořadatel použije pro všechny účastníky identický předmět pro aport.

Rušivé nárazové hluky v podobě střelby se při zkouškách záchranného stopování neprovádějí.

Průchod rušnou skupinou osob. Skupina volně se pohybujících 5 osob v určeném prostoru se baví a situace je doprovázena rušivými zvuky (sirény, klaksony, houkačky aj.). Jednou z těchto osob je další psovod odloženého psa. Prostor tvoří kruh o průměru cca 4 m, osoby při pohybu musí dodržovat vzdálenost min. 0,5 m od psa. Psovod skupinu se psem 1x obejde, pak vstoupí dovnitř, zastaví se, psa položí, vstoupí do hovoru s jednou z osob a podá si s ní ruku, po krátkém rozhovoru psa posadí opět u nohy, skupinu opustí a vrátí se podle pokynu rozhodčího na výchozí stanoviště. Skupina se nachází v prostoru poslušnosti ve vzdálenosti cca 30 kroků od odloženého psa a setrvává na svém místě vždy po dobu cviků č. 2 a 3 pro každého psa, poté prostor poslušnosti opouští. Na místě zůstává dále jen psovod odloženého psa.

Volné označení osoby se provádí jako cvik poslušnosti a vždy musí být prováděn před nasazením psa na speciální cviky. Psovod se psem přicházejí na pokyn rozhodčího na jím určené stanoviště, ve vzdálenosti 40 kroků před nimi leží osoba zakrytá ve vlastní přikrývce (hlava je též zakryta). Pes nesmí vidět osobu uléhat, avšak osoba se nachází viditelně na volném prostranství. Na pokyn rozhodčího psovod vysílá psa k označení z místa v dané vzdálenosti, které si může určit sám. Pes musí osobu přesvědčivě označit. Na pokyn rozhodčího psovod vyzvedne psa u osoby a odloží jej ve vzdálenosti 3 - 5 kroků od osoby (pes leží nebo sedí). Poté jde k osobě, osloví ji a provede s ní krátký rozhovor. Na základě zjištění skutečností o osobě (jméno, zdraví) nahlásí nález osoby rozhodčímu a vyžádá si záchrannou četu. Společně se záchrannou četou na pokyn rozhodčího psovod osobu posadí, poté jde ke psu (nebo psa povelem uvolní z pozice odložení) a umožní psu znovu kontaktovat osobu. Psovod poté se psem na volno nalezenou osobu společně doprovodí k rozhodčímu, aniž by pes osobu obtěžoval, avšak nemusí psovoda přesně sledovat chůzí u nohy. Označení osoby se hodnotí 10 body, druhá polovina bodové hodnoty cviku je určena pro hodnocení chování psa při kontaktu s osobou a následné klidové fáze.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZZS3

Speciální cviky300 bodů
Zkouška ZZS3 celkem 300 bodů

Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce